Bojovský potok

L.PZ.05
Localisation: 49.8537531N 14.2301772E
Area: 11.596 ha
Category: Wetlands of local importance
Wetland's type: springs
stream, stream segment
floodplain forest, alder or willow carr, or other wetland forest
flooded or wet meadow
Reason protection: Am, O , H , E , B
Altitude: 404 - 430 m
Show location on map
Wetland’s figure

Characteristic

Jedná se o pestrou mozaiku biotopů, která je obsažena v nivě Bojovského potoka s několika typy vlhkých a zaplavovaných luk, prameništi a lužními lesy.

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
L3.1 Hercynské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 0.126 ha 1.09 2
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 0.067 ha 0.58 3
M1.5 Pobřežní vegetace potoků -- -- 0.229 ha 1.97 3
T1.3 Poháňkové pastviny -- -- 0.271 ha 2.34 2
L4A Typické suťové lesy 9180 Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích 0.232 ha 2 2
T1.10 Vegetace vlhkých narušovaných půd -- -- 0.229 ha 1.97 3
T1.6 Vlhká tužebníková lada 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 0.346 ha 2.98 3
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 6.268 ha 54.06 2.83
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 0.163 ha 1.4 2
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 2.032 ha 17.52 2.71

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Plazi Lacerta agilis ještěrka obecná Silně ohrožený HD IV Zranitelný (VU) -- 2017
Cévnaté rostliny Iris sibirica kosatec sibiřský Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2017
Obojživelníci Bufo bufo ropucha obecná Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2017
Obojživelníci Rana temporaria skokan hnědý -- HD V Zranitelný (VU) -- 2017
Obojživelníci Rana dalmatina skokan štíhlý Silně ohrožený HD IV Téměř ohrožený (NT) -- 2017
Cévnaté rostliny Trollius altissimus upolín nejvyšší Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2017
Plazi Natrix natrix užovka obojková Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2017
Cévnaté rostliny Epilobium parviflorum vrbovka malokvětá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2017
Savci Lutra lutra vydra říční Silně ohrožený HD II, HD IV Téměř ohrožený (NT) -- 2017
Obojživelníci Lissotriton vulgaris čolek obecný Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2017
Ptáci Picus canus žluna šedá -- BD I Zranitelný (VU) -- 2017
Cévnaté rostliny Thalictrum lucidum žluťucha lesklá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2017

Photos