Prameny Klíčavy

L.RA.01
Localisation: 50.144822N 13.826592E
Area: 92.175 ha
Category: Wetlands of local importance
Wetland's type: springs
The degree of protection: SCI, PLA, SPA, NR
Altitude: 445 - 450 m
Show location on map
Wetland’s figure

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
L1 Mokřadní olšiny -- -- 10.045 ha 10.9 1.95
L10.1 Rašelinné březiny 91D0 Rašelinný les 0.260 ha 0.28 2.53
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 18.657 ha 20.24 2.09
L5.4 Acidofilní bučiny 9110 Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 6.800 ha 7.38 3.66
L7.2 Vlhké acidofilní doubravy 9190 Staré acidofilní doubravy s dubem letním (Quercus robur) na písčitých pláních 8.057 ha 8.74 4
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 1.433 ha 1.55 1
M1.5 Pobřežní vegetace potoků -- -- 0.897 ha 0.97 2.41
R2.2 Nevápnitá mechová slatiniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 0.510 ha 0.55 1
R2.3 Přechodová rašeliniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 0.306 ha 0.33 1
T1.9 Střídavě vlhké bezkolencové louky 6410 Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae) 0.204 ha 0.22 2
V1C Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod s bublinatkou jižní nebo obecnou (Utricularia australis a U. vulgaris) 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 1.096 ha 1.19 2.29

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Brouci Allecula morio hřebenočlenec smolový -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Brouci Atheta subglabra -- -- -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2017
Mechorosty Sphagnum fimbriatum rašeliník třásnitý -- HD V -- -- 2021
Mechorosty Sphagnum fallax rašeliník křivolistý -- HD V -- -- 2021
Mechorosty Sphagnum angustifolium rašeliník úzkolistý -- HD V -- -- 2018
Mechorosty Leucobryum glaucum bělomech sivý -- HD V -- -- 2021
Mechorosty Hamatocaulis vernicosus srpnatka fermežová -- HD II Zranitelný (VU) -- 2021
Mechorosty Campylium stellatum zelenka hvězdovitá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2021
Houby Resinomycena saccharifera žebernatka bezkolencová -- -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2020
Mechorosty Sphagnum girgensohnii rašeliník Girgensohnův -- HD V -- -- 2021
Houby Lactarius lilacinus ryzec lilákový -- -- Ohrožený (EN) -- 2020
Houby Epithele typhae pokožkovka orobincová -- -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2020
Houby Diplomitoporus flavescens outkovka žlutavá -- -- Ohrožený (EN) -- 2020
Houby Cortinarius chrysolitus pavučinec rašeliníkový -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Houby Buchwaldoboletus lignicola hřib dřevožiný -- -- Ohrožený (EN) -- 2020
1 2 3 4 Last Showing: 1 - 15 of 97 results

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.