Luční potok

L.RA.03
Localisation: 50.105881N 13.467651E
Area: 31.664 ha
Category: Wetlands of local importance
Wetland's type: stream, stream segment
The degree of protection: NR
Reason protection: O , B
Altitude: 423 - 473 m
Show location on map
Wetland’s figure

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
L3.1 Hercynské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace <i>Galio-Carpinetum</i> 3.673 ha 11.6 1.17
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu <i>Magnopotamion</i> nebo <i>Hydrocharition</i> 0.185 ha 0.58 2
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (<i>Arrhenatherion</i>, <i>Brachypodio-Centaureion nemoralis</i>) 11.041 ha 34.87 1.76
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 0.036 ha 0.12 1
L7.1 Suché acidofilní doubravy -- -- 1.552 ha 4.9 1.67
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 0.243 ha 0.77 4
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 5.317 ha 16.79 1.25
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (<i>Alno-Padion</i>, <i>Alnion incanae</i>, <i>Salicion albae</i>) 3.304 ha 10.43 2.21
T3.4D Širokolisté suché trávníky, porosty bez význačného výskytu vstavačovitých a bez jalovce obecného (Juniperus communis) 6210 Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (<i>Festuco-Brometalia</i>) (* význačná naleziště vstavačovitých) 0.273 ha 0.86 1

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.