Louky v oboře Libeň

L.RA.09
Localisation: 50.166531N 13.918337E
Area: 21.257 ha
Category: Wetlands of local importance
Wetland's type: flooded or wet meadow
The degree of protection: NR
Reason protection: B
Altitude: 441 - 450 m
Show location on map
Wetland’s figure

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 1.909 ha 8.98 3
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 0.664 ha 3.12 1.44
T2.3B Podhorské a horské smilkové trávníky bez výskytu jalovce obecného (Juniperus communis) 6230 Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech) 2.202 ha 10.36 2
T1.3 Poháňkové pastviny -- -- 0.206 ha 0.97 2
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 0.585 ha 2.75 1.63
T8.1B Suchá vřesoviště nížin a pahorkatin bez výskytu jalovce obecného (Juniperus communis) 4030 Evropská suchá vřesoviště 0.017 ha 0.08 2
T1.10 Vegetace vlhkých narušovaných půd -- -- 0.360 ha 1.69 1.53
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 3.153 ha 14.83 3.05
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 0.401 ha 1.89 2.86
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 4.563 ha 21.46 2.52

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Cévnaté rostliny Triglochin palustre bařička bahenní -- -- Ohrožený (EN) -- 2017
Ptáci Rallus aquaticus chřástal vodní Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2019
Ptáci Dryocopus martius datel černý -- BD I -- -- 2020
Cévnaté rostliny Ophioglossum vulgatum hadí jazyk obecný Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2017
Cévnaté rostliny Gentianopsis ciliata hořec brvitý -- -- Zranitelný (VU) -- 2017
Cévnaté rostliny Gentianella amarella hořeček nahořklý Silně ohrožený -- -- -- 2015
Cévnaté rostliny Gentianella amarella subsp. amarella hořeček nahořklý pravý Silně ohrožený -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2016
Ptáci Anser anser husa velká -- -- Zranitelný (VU) -- 2017
Plazi Lacerta agilis ještěrka obecná Silně ohrožený HD IV Zranitelný (VU) -- 2019
Ptáci Delichon urbicum jiřička obecná -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2017
Ptáci Corvus corax krkavec velký Ohrožený -- -- -- 2017
Ptáci Jynx torquilla krutihlav obecný Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2018
Obojživelníci Bombina bombina kuňka obecná Silně ohrožený HD II, HD IV Ohrožený (EN) -- 2017
Cévnaté rostliny Reynoutria sachalinensis křídlatka sachalinská -- -- -- BL2 2014
Ptáci Alcedo atthis ledňáček říční Silně ohrožený BD I Zranitelný (VU) -- 2019
1 2 3 4 Last Showing: 1 - 15 of 46 results

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.