Bedřichovka

L.RK.01
Localisation: 50.302284N 16.444936E
Area: 15.980 ha
Category: Wetlands of local importance
Wetland's type: mire, i.e. bog or fen
The degree of protection: PLA, SPA, NR
Reason protection: O , B , E
Altitude: 679 - 712 m
Show location on map
Wetland’s figure

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
M5 Devětsilové lemy horských potoků 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 0.000 ha -- 2
L2.1 Horské olšiny s olší šedou (Alnus incana) 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 0.140 ha 0.88 4
T1.2 Horské trojštětové louky 6520 Horské sečené louky 1.259 ha 7.88 3.17
V4B Makrofytní vegetace vodních toků, stanoviště s potenciálním výskytem vodních makrofytů nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým chrakterem koryta -- -- 0.069 ha 0.43 2.03
T1.3 Poháňkové pastviny -- -- 0.290 ha 1.81 4
T1.6 Vlhká tužebníková lada 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 0.950 ha 5.95 4
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 6.742 ha 42.19 1.99
K2.1 Vrbové křoviny hlinitých a písčitých náplavů -- -- 1.527 ha 9.56 2

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Ptáci Tringa ochropus vodouš kropenatý Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2016
Ptáci Ardea cinerea volavka popelavá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Ryby a mihule Cottus gobio vranka obecná Ohrožený HD II Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Ptáci Corvus corone vrána černá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2016
Savci Lutra lutra vydra říční Silně ohrožený HD II, HD IV Téměř ohrožený (NT) -- 2017
Brouci Oxythyrea funesta zlatohlávek tmavý Ohrožený -- -- -- 2012
Plazi Vipera berus zmije obecná Kriticky ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2020
Ptáci Acanthis cabaret čečetka tmavá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Obojživelníci Ichthyosaura alpestris čolek horský Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2019
Ptáci Ciconia nigra čáp černý Silně ohrožený BD I Zranitelný (VU) -- 2018
Ptáci Lanius collurio ťuhýk obecný Ohrožený BD I Téměř ohrožený (NT) -- 2021
Ptáci Picus canus žluna šedá -- BD I Zranitelný (VU) -- 2019
Ptáci Oriolus oriolus žluva hajní Silně ohrožený -- -- -- 2019
First 1 2 3 4 Showing: 45 - 58 results

Photos

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.