Antoniino údolí

L.RK.12
Localisation: 50.26391N 16.328022E
Area: 81.936 ha
Category: Wetlands of local importance
The degree of protection: PLA
Reason protection: E
Altitude: 463 - 653 m
Show location on map
Wetland’s figure

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
L5.4 Acidofilní bučiny 9110 Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 9.938 ha 12.13 2.52
M5 Devětsilové lemy horských potoků 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 1.225 ha 1.49 1.45
T1.2 Horské trojštětové louky 6520 Horské sečené louky 0.289 ha 0.35 3.17
L5.1 Květnaté bučiny 9130 Bučiny asociace Asperulo-Fagetum 8.890 ha 10.85 2.61
R1.4 Lesní prameniště bez tvorby pěnovců -- -- 0.104 ha 0.13 3.89
V4B Makrofytní vegetace vodních toků, stanoviště s potenciálním výskytem vodních makrofytů nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým chrakterem koryta -- -- 6.530 ha 7.97 2.82
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 3.334 ha 4.07 2.17
L4 Suťové lesy 9180 Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích 3.414 ha 4.17 2.44
L4A Typické suťové lesy 9180 Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích 0.098 ha 0.12 2.5
T1.6 Vlhká tužebníková lada 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 0.933 ha 1.14 1.39
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 3.165 ha 3.86 3.39
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 5.063 ha 6.18 2.35
S1.2 Štěrbinová vegetace silikátových skal a drolin 8220 Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů 0.548 ha 0.67 1.65

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Cévnaté rostliny Spiraea sp. -- -- -- -- WL 2016
Cévnaté rostliny Platanthera sp. -- Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2020
Motýli Apatura iris batolec duhový Ohrožený -- -- -- 2020
Cévnaté rostliny Leucojum vernum bledule jarní Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Motýli Leptidea sinapis bělásek hrachorový -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Lišejníky Cladonia rangiferina dutohlávka sobí -- HD V Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Cévnaté rostliny Dianthus superbus hvozdík pyšný Silně ohrožený -- Chybí údaje (DD) -- 2020
Plazi Lacerta agilis ještěrka obecná Silně ohrožený HD IV Zranitelný (VU) -- 2020
Plazi Zootoca vivipara ještěrka živorodá Silně ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Cévnaté rostliny Polystichum braunii kapradina Braunova Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2018
Cévnaté rostliny Telekia speciosa kolotočník ozdobný -- -- -- BL2 2020
Mechorosty Bartramia halleriana kulistec Hallerův -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Cévnaté rostliny Veratrum album subsp. lobelianum kýchavice bílá Lobelova Ohrožený -- -- -- 2020
Ptáci Alcedo atthis ledňáček říční Silně ohrožený BD I Zranitelný (VU) -- 2017
Ptáci Ficedula hypoleuca lejsek černohlavý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2017
1 2 3 4 Last Showing: 1 - 15 of 50 results

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.