Nad Polankou

L.RK.15
Localisation: 50.254675N 16.368458E
Area: 27.539 ha
Category: Wetlands of local importance
Wetland's type: mire, i.e. bog or fen
The degree of protection: PLA
Reason protection: B
Altitude: 628 - 869 m
Show location on map
Wetland’s figure

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
M1.5 Pobřežní vegetace potoků -- -- 0.010 ha 0.04 1
L2.2A Údolní jasanovo-olšové luhy, typické porosty 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 0.013 ha 0.05 2
R1.4 Lesní prameniště bez tvorby pěnovců -- -- 0.013 ha 0.05 1
T1.6 Vlhká tužebníková lada 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 0.041 ha 0.15 4
S1.2 Štěrbinová vegetace silikátových skal a drolin 8220 Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů 0.052 ha 0.19 1.01
M5 Devětsilové lemy horských potoků 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 0.117 ha 0.42 1.16
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 0.243 ha 0.88 1
V4B Makrofytní vegetace vodních toků, stanoviště s potenciálním výskytem vodních makrofytů nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým chrakterem koryta -- -- 0.315 ha 1.14 2
L9.2A Rašelinné smrčiny 91D0 Rašelinný les 0.354 ha 1.29 1
L9.2B Podmáčené smrčiny 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 1.274 ha 4.62 2.67
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 2.848 ha 10.34 2.65
L5.4 Acidofilní bučiny 9110 Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 10.521 ha 38.2 3.51

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Brouci Harmonia axyridis slunéčko východní -- -- -- BL3 2019
Cévnaté rostliny Leucojum vernum bledule jarní Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Cévnaté rostliny Pyrola minor hruštička menší -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2017

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.