U buku

L.RK.22
Localisation: 50.167279N 16.430976E
Area: 26.147 ha
Category: Wetlands of local importance
Wetland's type: floodplain forest, alder or willow carr, or other wetland forest
mire, i.e. bog or fen
The degree of protection: PLA
Reason protection: B
Altitude: 542 - 561 m
Show location on map
Wetland’s figure

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
V4B Makrofytní vegetace vodních toků, stanoviště s potenciálním výskytem vodních makrofytů nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým chrakterem koryta -- -- 0.166 ha 0.63 1
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 2.282 ha 8.73 4
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 0.368 ha 1.41 1.59
T1.3 Poháňkové pastviny -- -- 0.644 ha 2.46 2
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 0.075 ha 0.28 4
L4 Suťové lesy 9180 Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích 0.620 ha 2.37 3.26
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 0.159 ha 0.61 3.41
T1.6 Vlhká tužebníková lada 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 2.710 ha 10.36 2.34
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 2.199 ha 8.41 2
K2.1 Vrbové křoviny hlinitých a písčitých náplavů -- -- 1.509 ha 5.77 4
L2.2B Údolní jasanovo-olšové luhy, netypické a degradované porosty -- -- 2.424 ha 9.27 2.98
L2.2A Údolní jasanovo-olšové luhy, typické porosty 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 0.469 ha 1.79 2

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Cévnaté rostliny Telekia speciosa kolotočník ozdobný -- -- -- BL2 2017
Motýli Phengaris nausithous modrásek bahenní Silně ohrožený HD II, HD IV Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Cévnaté rostliny Impatiens parviflora netýkavka malokvětá -- -- -- GL 2017
Cévnaté rostliny Impatiens glandulifera netýkavka žláznatá -- -- -- BL2 2020
Cévnaté rostliny Carex appropinquata ostřice odchylná -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2017
Motýli Papilio machaon otakárek fenyklový Ohrožený -- -- -- 2020
Cévnaté rostliny Arrhenatherum elatius ovsík vyvýšený -- -- -- BL2 2017
Cévnaté rostliny Cirsium arvense pcháč oset -- -- -- BL3 2017
Obojživelníci Bufo bufo ropucha obecná Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2013
Obojživelníci Rana temporaria skokan hnědý -- HD V Zranitelný (VU) -- 2013
Obojživelníci Ichthyosaura alpestris čolek horský Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2013

Photos

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.