Štěpánský rybník

L.RO.06
Localisation: 49.787115N 13.763187E
Area: 101.674 ha
Category: Wetlands of local importance
Wetland's type: reedswamp, sedge marshes
fishpond
Reason protection: O
Altitude: 436 - 470 m
Show location on map
Wetland’s figure

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
L5.4 Acidofilní bučiny 9110 Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 0.242 ha 0.24 4
L3.1 Hercynské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 0.269 ha 0.26 4
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 44.059 ha 43.33 3
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 6.775 ha 6.66 3.37
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 1.308 ha 1.29 3.18
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 0.866 ha 0.85 2.2
T1.9 Střídavě vlhké bezkolencové louky 6410 Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae) 1.844 ha 1.81 2.64
L7.1 Suché acidofilní doubravy -- -- 0.455 ha 0.45 3
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 1.488 ha 1.46 2.3
T1.6 Vlhká tužebníková lada 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 0.938 ha 0.92 3.22
L7.2 Vlhké acidofilní doubravy 9190 Staré acidofilní doubravy s dubem letním (Quercus robur) na písčitých pláních 2.479 ha 2.44 3.36
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 4.400 ha 4.33 3.18
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 1.518 ha 1.49 2.7
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 0.965 ha 0.95 4
T3.4D Širokolisté suché trávníky, porosty bez význačného výskytu vstavačovitých a bez jalovce obecného (Juniperus communis) 6210 Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia) (* význačná naleziště vstavačovitých) 0.109 ha 0.11 2.5

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Cévnaté rostliny Robinia pseudacacia trnovník akát -- -- -- BL2 2014
Cévnaté rostliny Cirsium arvense pcháč oset -- -- -- BL3 2014
Cévnaté rostliny Impatiens parviflora netýkavka malokvětá -- -- -- GL 2013
Cévnaté rostliny Melampyrum arvense černýš rolní -- -- Zranitelný (VU) -- 2014
Cévnaté rostliny Solidago canadensis zlatobýl kanadský -- -- -- BL2 2014
Cévnaté rostliny Prunus cerasifera slivoň myrobalán -- -- -- BL2 2013
Cévnaté rostliny Quercus rubra dub červený -- -- -- BL2 2014
Cévnaté rostliny Pinus nigra borovice černá -- -- -- BL2 2014
Cévnaté rostliny Scirpus radicans skřípina kořenující -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2013
Cévnaté rostliny Serratula tinctoria srpice barvířská -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2013
Ptáci Pandion haliaetus orlovec říční Kriticky ohrožený BD I -- -- 2017
Ptáci Grus grus jeřáb popelavý Kriticky ohrožený BD I Kriticky ohrožený (CR) -- 2012
Ptáci Haliaeetus albicilla orel mořský Kriticky ohrožený BD I Ohrožený (EN) -- 2020
Ptáci Mergus merganser morčák velký Kriticky ohrožený -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2015
Ptáci Ciconia ciconia čáp bílý Ohrožený BD I Téměř ohrožený (NT) -- 2017
First 1 2 3 Last Showing: 15 - 30 of 42 results

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.