Vústra

L.SM.05
Localisation: 50.558793N 15.125078E
Area: 4.345 ha
Category: Wetlands of local importance
Wetland's type: flooded or wet meadow
fishpond
The degree of protection: PLA, NM
Reason protection: B
Altitude: 300 - 356 m
Show location on map
Wetland’s figure

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 0.393 ha 9.05 1
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 0.314 ha 7.23 1
L7.3 Subkontinentální borové doubravy -- -- 0.052 ha 1.19 2
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 1.009 ha 23.23 1
R2.1 Vápnitá slatiniště 7230 Zásaditá slatiniště 0.142 ha 3.27 2
L2.2B Údolní jasanovo-olšové luhy, netypické a degradované porosty -- -- 0.384 ha 8.84 3.36
L2.2A Údolní jasanovo-olšové luhy, typické porosty 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 0.233 ha 5.35 2

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Cévnaté rostliny Triglochin palustre bařička bahenní -- -- Ohrožený (EN) -- 2009
Ptáci Dryocopus martius datel černý -- BD I -- -- 2016
Cévnaté rostliny Carex davalliana ostřice Davallova Ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2012
Cévnaté rostliny Carex disticha ostřice dvouřadá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Cévnaté rostliny Arrhenatherum elatius ovsík vyvýšený -- -- -- BL2 2009
Cévnaté rostliny Dactylorhiza majalis prstnatec májový Ohrožený -- -- -- 2012
Cévnaté rostliny Dactylorhiza maculata prstnatec plamatý Kriticky ohrožený -- -- -- 2009
Obojživelníci Bufo bufo ropucha obecná Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2016
Obojživelníci Rana dalmatina skokan štíhlý Silně ohrožený HD IV Téměř ohrožený (NT) -- 2016
Cévnaté rostliny Galium mollugo svízel povázka -- -- Chybí údaje (DD) -- 2011
Cévnaté rostliny Trollius altissimus upolín nejvyšší Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2012
Obojživelníci Lissotriton vulgaris čolek obecný Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2016

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.