Novosedelský potok

L.ST.13
Localisation: 49.228371N 13.760112E
Area: 179.093 ha
Category: Wetlands of local importance
Wetland's type: stream, stream segment
floodplain forest, alder or willow carr, or other wetland forest
flooded or wet meadow
other aquatic or wetland biotopes
reedswamp, sedge marshes
mire, i.e. bog or fen
The degree of protection: NR
Reason protection: Z , KE, B
Altitude: 398 - 685 m
Show location on map
Wetland’s figure

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
L5.4 Acidofilní bučiny 9110 Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 1.172 ha 0.65 2.63
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 0.028 ha 0.02 2
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 0.178 ha 0.1 2.42
V4A Makrofytní vegetace vodních toků, porosty aktuálně přítomných vodních makrofytů 3260 Nížinné až horské vodní toky s vegetací svazů Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion 0.774 ha 0.43 2
V4B Makrofytní vegetace vodních toků, stanoviště s potenciálním výskytem vodních makrofytů nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým chrakterem koryta -- -- 0.050 ha 0.03 3
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 2.237 ha 1.25 3.47
R2.2 Nevápnitá mechová slatiniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 1.558 ha 0.87 1
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 0.003 ha -- 2
T1.9 Střídavě vlhké bezkolencové louky 6410 Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae) 8.458 ha 4.72 2.54
L4 Suťové lesy 9180 Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích 0.692 ha 0.39 3.03
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 0.775 ha 0.43 2.03
T1.6 Vlhká tužebníková lada 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 0.780 ha 0.44 2
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 14.410 ha 8.05 3.41
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 0.177 ha 0.1 3.15
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 31.967 ha 17.85 3.05
1 2 Last Showing: 1 - 15 of 17 results

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Mechorosty Sphagnum sp. -- -- HD V -- -- 2018
Ptáci Dryocopus martius datel černý -- BD I -- -- 2015
Cévnaté rostliny Soldanella montana dřípatka horská Ohrožený -- -- -- 2011
Cévnaté rostliny Gentiana pneumonanthe hořec hořepník Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2011
Plazi Lacerta agilis ještěrka obecná Silně ohrožený HD IV Zranitelný (VU) -- 2011
Cévnaté rostliny Iris sibirica kosatec sibiřský Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2016
Měkkýši Euconulus praticola kuželík tmavý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Ptáci Cygnus olor labuť velká -- -- Zranitelný (VU) -- 2020
Ptáci Anthus pratensis linduška luční -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Ryby a mihule Thymallus thymallus lipan podhorní -- HD V Zranitelný (VU) -- 2014
Ryby a mihule Tinca tinca lín obecný -- -- Zranitelný (VU) -- 2014
Ryby a mihule Lampetra planeri mihule potoční Kriticky ohrožený HD II Zranitelný (VU) -- 2014
Motýli Polyommatus amandus modrásek ušlechtilý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2011
Ptáci Mergus merganser morčák velký Kriticky ohrožený -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2012
Ptáci Haliaeetus albicilla orel mořský Kriticky ohrožený BD I Ohrožený (EN) -- 2012
1 2 3 4 Last Showing: 1 - 15 of 47 results

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.