Novosedelský potok

L.ST.13
Localisation: 49.228371N 13.760112E
Area: 179.093 ha
Category: Wetlands of local importance
Wetland's type: stream, stream segment
floodplain forest, alder or willow carr, or other wetland forest
flooded or wet meadow
other aquatic or wetland biotopes
reedswamp, sedge marshes
mire, i.e. bog or fen
Reason protection: Z , KE, B
Altitude: 398 - 685 m
Show location on map
Wetland’s figure

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
L5.4 Acidofilní bučiny 9110 Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 1.172 ha 0.65 2.63
T1.4 Aluviální psárkové louky -- -- 1.157 ha 0.65 2
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 0.028 ha 0.02 2
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 0.028 ha 0.02 2
V4A Makrofytní vegetace vodních toků, porosty aktuálně přítomných vodních makrofytů 3260 Nížinné až horské vodní toky s vegetací svazů Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion 0.774 ha 0.43 2
V4B Makrofytní vegetace vodních toků, stanoviště s potenciálním výskytem vodních makrofytů nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým chrakterem koryta -- -- 0.050 ha 0.03 3
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 6.038 ha 3.37 2.72
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 0.198 ha 0.11 3
R2.2 Nevápnitá mechová slatiniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 1.711 ha 0.96 1
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 0.003 ha -- 2
L4 Suťové lesy 9180 Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích 0.692 ha 0.39 3.03
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 0.050 ha 0.03 2.5
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 20.010 ha 11.17 2.86
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 0.177 ha 0.1 3.15
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 29.255 ha 16.34 3.15
1 2 Last Showing: 1 - 15 of 17 results

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Cévnaté rostliny Listera ovata bradáček vejčitý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2003
Ptáci Dryocopus martius datel černý -- BD I -- -- 2015
Cévnaté rostliny Quercus rubra dub červený -- -- -- BL2 2009
Cévnaté rostliny Soldanella montana dřípatka horská Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2011
Cévnaté rostliny Scorzonera humilis hadí mord nízký -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2016
Měkkýši Pisidium obtusale hrachovka tupá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Cévnaté rostliny Abies alba jedle bělokorá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2010
Měkkýši Platyla polita jehlovka hladká -- -- Zranitelný (VU) -- 2014
Cévnaté rostliny Ulmus laevis jilm vaz -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2009
Cévnaté rostliny Aesculus hippocastanum jírovec maďal -- -- -- WL 2010
Cévnaté rostliny Silaum silaus koromáč olešníkový -- -- Zranitelný (VU) -- 2005
Cévnaté rostliny Valeriana dioica kozlík dvoudomý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2003
Cévnaté rostliny Epipactis palustris kruštík bahenní Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2003
Měkkýši Euconulus praticola kuželík tmavý -- -- Zranitelný (VU) -- 2014
Ryby a mihule Thymallus thymallus lipan podhorní -- HD V Téměř ohrožený (NT) -- 2014
1 2 3 4 Last Showing: 1 - 15 of 52 results

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.