Potok Peklov

L.ST.14
Localisation: 49.165311N 13.787435E
Area: 139.288 ha
Category: Wetlands of local importance
Wetland's type: stream, stream segment
floodplain forest, alder or willow carr, or other wetland forest
flooded or wet meadow
Reason protection: KE
Altitude: 433 - 750 m
Show location on map
Wetland’s figure

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
T5.5 Acidofilní trávníky mělkých půd -- -- 0.014 ha 0.01 2.5
T1.4 Aluviální psárkové louky -- -- 0.325 ha 0.23 2
L8.1B Boreokontinentální bory, ostatní porosty -- -- 0.096 ha 0.07 2
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 1.092 ha 0.78 2
V4A Makrofytní vegetace vodních toků, porosty aktuálně přítomných vodních makrofytů 3260 Nížinné až horské vodní toky s vegetací svazů Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion 1.682 ha 1.21 1.81
V4B Makrofytní vegetace vodních toků, stanoviště s potenciálním výskytem vodních makrofytů nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým chrakterem koryta -- -- 0.211 ha 0.15 2
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 3.246 ha 2.33 2.27
T2.3B Podhorské a horské smilkové trávníky bez výskytu jalovce obecného (Juniperus communis) 6230 Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech) 0.232 ha 0.17 1.13
T1.3 Poháňkové pastviny -- -- 1.883 ha 1.35 2.04
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 0.025 ha 0.02 2
T1.9 Střídavě vlhké bezkolencové louky 6410 Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae) 0.662 ha 0.48 2
L7.1 Suché acidofilní doubravy -- -- 0.734 ha 0.53 2.28
T1.6 Vlhká tužebníková lada 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 1.255 ha 0.9 2.81
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 3.726 ha 2.68 2.04
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 0.185 ha 0.13 2
1 2 Last Showing: 1 - 15 of 19 results

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Cévnaté rostliny Cytisus scoparius janovec metlatý -- -- -- BL2 2003
Cévnaté rostliny Ulmus laevis jilm vaz -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2003
Cévnaté rostliny Valeriana dioica kozlík dvoudomý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2007
Cévnaté rostliny Chrysosplenium oppositifolium mokrýš vstřícnolistý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2007
Cévnaté rostliny Impatiens parviflora netýkavka malokvětá -- -- -- GL 2007
Cévnaté rostliny Impatiens glandulifera netýkavka žláznatá -- -- -- BL2 2007
Cévnaté rostliny Arrhenatherum elatius ovsík vyvýšený -- -- -- BL2 2007
Cévnaté rostliny Cirsium arvense pcháč oset -- -- -- BL3 2007
Obojživelníci Rana temporaria skokan hnědý -- HD V Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Cévnaté rostliny Populus × canadensis topol kanadský -- -- -- BL2 2007
Cévnaté rostliny Robinia pseudacacia trnovník akát -- -- -- BL2 2007
Ptáci Ardea alba volavka bílá Silně ohrožený BD I -- -- 2012
Ptáci Ciconia nigra čáp černý Silně ohrožený BD I Zranitelný (VU) -- 2016

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.