Rybník v Zádolkách (Zádolky)

L.SY.03
Localisation: 49.845443N 16.471092E
Area: 59.526 ha
Category: Wetlands of local importance
Wetland's type: stream, stream segment
floodplain forest, alder or willow carr, or other wetland forest
fishpond
The degree of protection: NR
Reason protection: O , B
Altitude: 400 - 428 m
Show location on map
Wetland’s figure

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
L5.4 Acidofilní bučiny 9110 Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 0.188 ha 0.32 4
L3.1 Hercynské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 0.887 ha 1.49 2.26
V2A Makrofytní vegetace mělkých stojatých vod, porosty s dominantními lakušníky -- -- 1.144 ha 1.92 2
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 6.471 ha 10.87 2
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 0.148 ha 0.25 2.98
L1 Mokřadní olšiny -- -- 0.753 ha 1.27 1.28
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 0.787 ha 1.32 1.7
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 1.444 ha 2.43 2
T1.9 Střídavě vlhké bezkolencové louky 6410 Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae) 1.129 ha 1.9 4
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 0.302 ha 0.51 2
T1.6 Vlhká tužebníková lada 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 0.530 ha 0.89 1.55
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 0.488 ha 0.82 2.76
L2.2B Údolní jasanovo-olšové luhy, netypické a degradované porosty -- -- 2.450 ha 4.12 2.47
L2.2A Údolní jasanovo-olšové luhy, typické porosty 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 23.789 ha 39.96 1.35

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Ptáci Acanthis cabaret čečetka tmavá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Ptáci Accipiter nisus krahujec obecný Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2018
Ptáci Actitis hypoleucos pisík obecný Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2019
Ptáci Alcedo atthis ledňáček říční Silně ohrožený BD I Zranitelný (VU) -- 2020
Motýli Apatura iris batolec duhový Ohrožený -- -- -- 2019
Ptáci Ardea cinerea volavka popelavá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Cévnaté rostliny Arrhenatherum elatius ovsík vyvýšený -- -- -- BL2 2018
Cévnaté rostliny Arum maculatum árón plamatý Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2021
Cévnaté rostliny Bidens frondosa dvouzubec černoplodý -- -- -- GL 2019
Obojživelníci Bufo bufo ropucha obecná Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2014
Cévnaté rostliny Carex appropinquata ostřice odchylná -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Ptáci Charadrius dubius kulík říční -- -- Zranitelný (VU) -- 2013
Cévnaté rostliny Cirsium arvense pcháč oset -- -- -- BL3 2018
Ptáci Columba oenas holub doupňák Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2019
Ptáci Corvus corax krkavec velký Ohrožený -- -- -- 2019
1 2 3 4 Last Showing: 1 - 15 of 46 results

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.