Vlásenický potok

L.TA.08
Localisation: 49.410274N 14.588122E
Area: 11.133 ha
Category: Wetlands of local importance
Wetland's type: stream, stream segment
The degree of protection: SCI, NM
Reason protection: KE, B
Altitude: 376 - 450 m
Show location on map
Wetland’s figure

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
L3.1 Hercynské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 0.448 ha 4.02 3.44
L5.1 Květnaté bučiny 9130 Bučiny asociace Asperulo-Fagetum 0.276 ha 2.48 4
V4B Makrofytní vegetace vodních toků, stanoviště s potenciálním výskytem vodních makrofytů nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým chrakterem koryta -- -- 0.057 ha 0.51 3
L7.1 Suché acidofilní doubravy -- -- 0.043 ha 0.38 2
L4 Suťové lesy 9180 Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích 1.445 ha 12.98 3.02
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 0.060 ha 0.54 2
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 3.213 ha 28.86 2.42
M1.4 Říční rákosiny -- -- 0.028 ha 0.26 2
S1.2 Štěrbinová vegetace silikátových skal a drolin 8220 Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů 0.067 ha 0.6 2

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Houby Psilocybe serbica var. bohemica -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2019
Houby Postia undosa bělochoroš vlnitý -- -- Zranitelný (VU) -- 2019
Mechorosty Dicranum viride dvouhrotec zelený -- HD II Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Cévnaté rostliny Soldanella montana dřípatka horská Ohrožený -- -- -- 2019
Houby Mycena pseudocorticola helmovka koromilná -- -- Ohrožený (EN) -- 2019
Houby Hohenbuehelia abietina hlívička jedlová Kriticky ohrožený -- Chybí údaje (DD) -- 2019
Houby Lentinellus castoreus houžovec bobří -- -- Zranitelný (VU) -- 2019
Houby Pycnoporellus fulgens oranžovec vláknitý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Cévnaté rostliny Matteuccia struthiopteris pérovník pštrosí Ohrožený -- -- -- 2019
Houby Byssoporia terrestris pórnovitka pozemní -- -- Chybí údaje (DD) -- 2019
Houby Entoloma juncinum závojenka sítinová -- -- Ohrožený (EN) -- 2019
Obojživelníci Lissotriton vulgaris čolek obecný Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2019

Photos

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.