Židova strouha

L.TA.13
Localisation: 49.264909N 14.4778E
Area: 127.806 ha
Category: Wetlands of local importance
Wetland's type: stream, stream segment
floodplain forest, alder or willow carr, or other wetland forest
The degree of protection: NM
Reason protection: KE, B
Altitude: 357 - 450 m
Show location on map
Wetland’s figure

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
T1.6 Vlhká tužebníková lada 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 0.244 ha 0.19 2
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 1.511 ha 1.18 2.37
L2.2A Údolní jasanovo-olšové luhy, typické porosty 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 0.467 ha 0.37 1
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 1.108 ha 0.87 2.6
S1.2 Štěrbinová vegetace silikátových skal a drolin 8220 Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů 2.954 ha 2.31 1.84
L5.4 Acidofilní bučiny 9110 Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 0.397 ha 0.31 3
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 0.901 ha 0.71 4
T5.5 Acidofilní trávníky mělkých půd -- -- 0.005 ha -- 1
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 6.445 ha 5.04 4
T1.4 Aluviální psárkové louky -- -- 19.575 ha 15.32 2.3
M1.4 Říční rákosiny -- -- 3.135 ha 2.45 4
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 3.918 ha 3.07 3.08
K2.1 Vrbové křoviny hlinitých a písčitých náplavů -- -- 0.348 ha 0.27 2
L7.3 Subkontinentální borové doubravy -- -- 15.308 ha 11.98 2.37
L7.1 Suché acidofilní doubravy -- -- 3.063 ha 2.4 2.46
1 2 Last Showing: 1 - 15 of 17 results

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Lišejníky Cladonia sp. -- -- HD V -- -- 2019
Lišejníky Bacidia carneoglauca -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2018
Cévnaté rostliny Juniperus communis jalovec obecný -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Cévnaté rostliny Cytisus scoparius janovec metlatý -- -- -- BL2 2019
Ptáci Muscicapa striata lejsek šedý Ohrožený -- -- -- 2016
Cévnaté rostliny Impatiens parviflora netýkavka malokvětá -- -- -- GL 2019
Cévnaté rostliny Impatiens glandulifera netýkavka žláznatá -- -- -- BL2, 1143/2014 2019
Cévnaté rostliny Arrhenatherum elatius ovsík vyvýšený -- -- -- BL2 2019
Ryby a mihule Phoxinus phoxinus střevle potoční Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2016
Ryby a mihule Cottus gobio vranka obecná Ohrožený HD II Téměř ohrožený (NT) -- 2016
Ptáci Lanius collurio ťuhýk obecný Ohrožený BD I Téměř ohrožený (NT) -- 2017

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.