Komárovské močály

L.TA.16
Localisation: 49.231523N 14.599064E
Area: 415.017 ha
Category: Wetlands of local importance
Wetland's type: floodplain forest, alder or willow carr, or other wetland forest
flooded or wet meadow
reedswamp, sedge marshes
mire, i.e. bog or fen
The degree of protection: SCI, NM, NR
Reason protection: Z , B
Altitude: 420 - 437 m
Show location on map
Wetland’s figure

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 38.563 ha 9.29 1.1
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 2.365 ha 0.57 1.56
M1.3 Eutrofní vegetace bahnitých substrátů -- -- 0.019 ha -- 2
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 0.390 ha 0.09 1
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 31.486 ha 7.59 3.06
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 0.736 ha 0.18 2.5
V2A Makrofytní vegetace mělkých stojatých vod, porosty s dominantními lakušníky -- -- 0.013 ha -- 2.5
V2C Makrofytní vegetace mělkých stojatých vod, ostatní porosty -- -- 0.073 ha 0.02 1
T1.9 Střídavě vlhké bezkolencové louky 6410 Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae) 92.547 ha 22.3 2.71
R3.4 Degradovaná vrchoviště 7120 Degradovaná vrchoviště (ještě schopná přirozené obnovy) 1.563 ha 0.38 1.91
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 8.457 ha 2.04 3.32
V4A Makrofytní vegetace vodních toků, porosty aktuálně přítomných vodních makrofytů 3260 Nížinné až horské vodní toky s vegetací svazů Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion 0.027 ha 0.01 2
V1C Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod s bublinatkou jižní nebo obecnou (Utricularia australis a U. vulgaris) 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 0.321 ha 0.08 1.02
L7.2 Vlhké acidofilní doubravy 9190 Staré acidofilní doubravy s dubem letním (Quercus robur) na písčitých pláních 0.001 ha -- 2
T1.6 Vlhká tužebníková lada 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 0.116 ha 0.03 3

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Brouci Bidessus grossepunctatus -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2012
Brouci Ilybius aenescens -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Brouci Cerapheles terminatus -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2012
Brouci Crenitis punctatostriata -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Brouci Cryptocephalus decemmaculatus -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2012
Brouci Donacia obscura -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2012
Brouci Zeugophora subspinosa -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2012
Brouci Hydaticus aruspex -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2012
Brouci Hydrophilus aterrimus -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2014
Brouci Sphaeroderma rubidum -- -- -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2012
Motýli Apatura ilia batolec červený Ohrožený -- -- -- 2012
Ptáci Gallinago gallinago bekasina otavní Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2012
Cévnaté rostliny Isolepis setacea bezosetka štětinovitá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2013
Obojživelníci Pelobates fuscus blatnice skvrnitá Silně ohrožený HD IV Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Cévnaté rostliny Carduus nutans bodlák nicí -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
1 2 3 4 Last Showing: 1 - 15 of 171 results

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.