Mílov

L.TC.02
Localisation: 49.670919N 12.664425E
Area: 48.847 ha
Category: Wetlands of local importance
Wetland's type: springs
mire, i.e. bog or fen
The degree of protection: SCI, PLA, NM
Reason protection: B
Altitude: 611 - 700 m
Show location on map
Wetland’s figure

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 0.798 ha 1.63 3
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 3.520 ha 7.21 2.11
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 5.801 ha 11.88 2.05
R2.2 Nevápnitá mechová slatiniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 0.282 ha 0.58 1
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 3.177 ha 6.5 2.15
T1.9 Střídavě vlhké bezkolencové louky 6410 Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae) 0.060 ha 0.12 1
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 0.939 ha 1.92 3.81
T1.6 Vlhká tužebníková lada 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 2.212 ha 4.53 2.24
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 1.056 ha 2.16 1.64
K2.1 Vrbové křoviny hlinitých a písčitých náplavů -- -- 0.191 ha 0.39 1
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 0.353 ha 0.72 3.03
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 12.446 ha 25.48 3.52

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Cévnaté rostliny Arrhenatherum elatius ovsík vyvýšený -- -- -- BL2 2013
Cévnaté rostliny Symphoricarpos albus pámelník bílý -- -- -- BL2 2013
Mechorosty Sphagnum sp. -- -- HD V -- -- 2013
Ptáci Gallinago gallinago bekasina otavní Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2015
Motýli Hemaris fuciformis dlouhozobka zimolezová -- -- Zranitelný (VU) -- 2015
Vážky Coenagrion hastulatum šidélko kopovité -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Savci Muscardinus avellanarius plšík lískový Silně ohrožený HD IV -- -- 2017
Cévnaté rostliny Impatiens parviflora netýkavka malokvětá -- -- -- GL 2017
Ptáci Dryocopus martius datel černý -- BD I -- -- 2018
Motýli Cyaniris semiargus modrásek lesní -- -- Zranitelný (VU) -- 2018
Ptáci Scolopax rusticola sluka lesní Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2018
Cévnaté rostliny Parnassia palustris tolije bahenní Ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2018
Motýli Satyrium pruni ostruháček švestkový -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Cévnaté rostliny Carex dioica ostřice dvoudomá Kriticky ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2018
Měkkýši Anodonta cygnea škeble rybničná Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2018
1 2 3 4 Last Showing: 1 - 15 of 48 results

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.