Valdíkovské rybníky

L.TR.12
Localisation: 49.23349N 15.987176E
Area: 125.460 ha
Category: Wetlands of local importance
Wetland's type: fishpond system
Reason protection: O
Altitude: 403 - 517 m
Show location on map
Wetland’s figure

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
T1.6 Vlhká tužebníková lada 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 0.060 ha 0.05 2
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 5.239 ha 4.18 3.38
T3.5B Acidofilní suché trávníky, porosty bez význačného výskytu vstavačovitých 6210 Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia) (* význačná naleziště vstavačovitých) 0.107 ha 0.08 2.19
M2.1 Vegetace letněných rybníků 3130 Oligotrofní až mezotrofní stojaté vody nížinného až subalpínského stupně kontinentální a alpínské oblasti a horských poloh jiných oblastí, s vegetací tříd Littorelletea uniflorae nebo Isoëto-Nanojuncetea 0.670 ha 0.53 1
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 1.212 ha 0.97 3.54
L3.1 Hercynské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 4.503 ha 3.59 2.08
S1.2 Štěrbinová vegetace silikátových skal a drolin 8220 Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů 0.057 ha 0.05 2.31
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 0.148 ha 0.12 1.92
T5.5 Acidofilní trávníky mělkých půd -- -- 0.119 ha 0.09 2.68
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 3.008 ha 2.4 2.32
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 0.558 ha 0.44 2.6
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 0.318 ha 0.25 2
M1.5 Pobřežní vegetace potoků -- -- 0.143 ha 0.11 4
M1.3 Eutrofní vegetace bahnitých substrátů -- -- 0.314 ha 0.25 1
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 5.745 ha 4.58 1.86
1 2 Last Showing: 1 - 15 of 18 results

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Ptáci Tachybaptus ruficollis potápka malá Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2020
Ptáci Tringa glareola vodouš bahenní -- BD I -- -- 2014
Ptáci Tringa ochropus vodouš kropenatý Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2020
Ptáci Tringa totanus vodouš rudonohý Kriticky ohrožený -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2014
Ptáci Vanellus vanellus čejka chocholatá -- -- Zranitelný (VU) -- 2020
Savci Castor fiber bobr evropský Silně ohrožený HD II, HD IV -- -- 2020
Ptáci Ardea alba volavka bílá Silně ohrožený BD I -- -- 2020
Ptáci Anser anser husa velká -- -- Zranitelný (VU) -- 2020
Cévnaté rostliny Carex pseudocyperus ostřice nedošáchor -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2017
Obojživelníci Pelobates fuscus blatnice skvrnitá Silně ohrožený HD IV Téměř ohrožený (NT) -- 2017
Cévnaté rostliny Stellaria palustris ptačinec bahenní -- -- Zranitelný (VU) -- 2014
Korýši Astacus astacus rak říční Kriticky ohrožený HD V Zranitelný (VU) -- 2013
Lišejníky Cladonia sp. -- -- HD V -- -- 2015
Obojživelníci Bombina bombina kuňka obecná Silně ohrožený HD II, HD IV Ohrožený (EN) -- 2017
Obojživelníci Hyla arborea rosnička zelená Silně ohrožený HD IV Téměř ohrožený (NT) -- 2017
First 1 2 3 4 Last Showing: 15 - 30 of 46 results

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.