Údolí Jivky

L.TU.03
Localisation: 50.550024N 16.080238E
Area: 141.559 ha
Category: Wetlands of local importance
Wetland's type: stream, stream segment
floodplain forest, alder or willow carr, or other wetland forest
fishpond
The degree of protection: SCI, PLA
Reason protection: Z , B
Altitude: 474 - 600 m
Show location on map
Wetland’s figure

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
L5.4 Acidofilní bučiny 9110 Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 1.918 ha 1.35 2.26
M5 Devětsilové lemy horských potoků 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 0.069 ha 0.05 1.4
L5.1 Květnaté bučiny 9130 Bučiny asociace Asperulo-Fagetum 0.041 ha 0.03 4
R1.4 Lesní prameniště bez tvorby pěnovců -- -- 0.076 ha 0.05 1.37
V4A Makrofytní vegetace vodních toků, porosty aktuálně přítomných vodních makrofytů 3260 Nížinné až horské vodní toky s vegetací svazů Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion 0.180 ha 0.13 2
V4B Makrofytní vegetace vodních toků, stanoviště s potenciálním výskytem vodních makrofytů nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým chrakterem koryta -- -- 1.606 ha 1.13 3
T4.2 Mezofilní bylinné lemy -- -- 0.001 ha -- 2
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 6.943 ha 4.9 3.2
L1 Mokřadní olšiny -- -- 0.014 ha 0.01 2
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 0.119 ha 0.08 1.95
R2.2 Nevápnitá mechová slatiniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 0.014 ha 0.01 2
M1.5 Pobřežní vegetace potoků -- -- 0.430 ha 0.3 2
T2.3B Podhorské a horské smilkové trávníky bez výskytu jalovce obecného (Juniperus communis) 6230 Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech) 0.811 ha 0.57 1.19
L9.2B Podmáčené smrčiny 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 0.010 ha 0.01 3
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 0.009 ha 0.01 2.5
1 2 Last Showing: 1 - 15 of 26 results

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Brouci Bagous lutulentus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2011
Blanokřídlí Formica cunicularia -- Ohrožený -- -- -- 2016
Mechorosty Sphagnum sp. -- -- HD V -- -- 2014
Blanokřídlí Formica rufibarbis -- Ohrožený -- -- -- 2016
Blanokřídlí Lasioglossum sexstrigatum -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2016
Cévnaté rostliny Leucojum vernum bledule jarní Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Ptáci Saxicola rubetra bramborníček hnědý Ohrožený -- -- -- 2016
Cévnaté rostliny Echinops sphaerocephalus bělotrn kulatohlavý -- -- -- BL2 2012
Ptáci Crex crex chřástal polní Silně ohrožený BD I Zranitelný (VU) -- 2016
Ptáci Dryocopus martius datel černý -- BD I -- -- 2016
Cévnaté rostliny Quercus rubra dub červený -- -- -- BL2 2013
Cévnaté rostliny Bidens frondosa dvouzubec černoplodý -- -- -- GL 2013
Blanokřídlí Pompilus cinereus hrabalka šedá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2016
Cévnaté rostliny Pyrola minor hruštička menší -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2016
Ptáci Mareca penelope hvízdák eurasijský -- -- Nevhodný pro hodnocení (NA) -- 2020
1 2 3 4 5 Last Showing: 1 - 15 of 66 results

Photos

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.