Údolí Jivky

L.TU.03
Localisation: 50.550024N 16.080238E
Area: 141.559 ha
Category: Wetlands of local importance
Wetland's type: stream, stream segment
floodplain forest, alder or willow carr, or other wetland forest
fishpond
The degree of protection: SCI, PLA
Reason protection: Z , B
Altitude: 474 - 600 m
Show location on map
Wetland’s figure

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
T1.9 Střídavě vlhké bezkolencové louky 6410 Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae) 1.082 ha 0.76 4
L7.1 Suché acidofilní doubravy -- -- 0.006 ha -- 2
L4 Suťové lesy 9180 Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích 0.011 ha 0.01 2
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 0.712 ha 0.5 2
T1.6 Vlhká tužebníková lada 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 5.678 ha 4.01 2.01
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 8.520 ha 6.02 2.79
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 0.240 ha 0.17 1.99
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 12.892 ha 9.11 2.49
L2.2B Údolní jasanovo-olšové luhy, netypické a degradované porosty -- -- 7.306 ha 5.16 2.74
L2.2A Údolní jasanovo-olšové luhy, typické porosty 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 0.629 ha 0.44 2
S1.2 Štěrbinová vegetace silikátových skal a drolin 8220 Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů 0.186 ha 0.13 1.96
First 1 2 Showing: 15 - 26 results

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Blanokřídlí Lasioglossum sexstrigatum -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2016
Blanokřídlí Formica cunicularia -- Ohrožený -- -- -- 2016
Brouci Bagous lutulentus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2011
Blanokřídlí Formica rufibarbis -- Ohrožený -- -- -- 2016
Mechorosty Sphagnum sp. -- -- HD V -- -- 2014
Cévnaté rostliny Leucojum vernum bledule jarní Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Ptáci Saxicola rubetra bramborníček hnědý Ohrožený -- -- -- 2016
Cévnaté rostliny Echinops sphaerocephalus bělotrn kulatohlavý -- -- -- BL2 2012
Ptáci Crex crex chřástal polní Silně ohrožený BD I Zranitelný (VU) -- 2016
Ptáci Dryocopus martius datel černý -- BD I -- -- 2016
Cévnaté rostliny Quercus rubra dub červený -- -- -- BL2 2013
Cévnaté rostliny Bidens frondosa dvouzubec černoplodý -- -- -- GL 2013
Blanokřídlí Pompilus cinereus hrabalka šedá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2016
Cévnaté rostliny Pyrola minor hruštička menší -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2016
Plazi Lacerta agilis ještěrka obecná Silně ohrožený HD IV Zranitelný (VU) -- 2016
1 2 3 4 5 Last Showing: 1 - 15 of 62 results

Photos

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.