Libouchecké rybníčky

L.UL.02
Localisation: 50.766483N 14.059107E
Area: 9.131 ha
Category: Wetlands of local importance
Wetland's type: fishpond system
The degree of protection: NR
Reason protection: Am
Altitude: 330 - 368 m
Show location on map
Wetland’s figure

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
L3.1 Hercynské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 0.229 ha 2.51 2
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 0.432 ha 4.73 2.98
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 0.635 ha 6.95 4
T1.3 Poháňkové pastviny -- -- 0.491 ha 5.37 4
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 0.039 ha 0.42 2
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 0.021 ha 0.23 4
T1.6 Vlhká tužebníková lada 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 0.578 ha 6.33 2
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 1.635 ha 17.91 2.03
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 2.409 ha 26.39 2

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Brouci Ischnopterapion modestum -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2007
Brouci Thamiocolus viduatus -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2007
Brouci Thryogenes fiorii -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2007
Ryby a mihule Ctenopharyngodon idella amur bílý -- -- -- BL2 2004
Ryby a mihule Leuciscus aspius bolen dravý -- HD II, HD V -- -- 2004
Cévnaté rostliny Bidens frondosa dvouzubec černoplodý -- -- -- GL 2013
Ryby a mihule Cyprinus carpio kapr obecný -- -- Lokálně vyhynulý (RE) -- 2004
Ryby a mihule Carassius gibelio karas stříbřitý -- -- -- BL3 2004
Cévnaté rostliny Valeriana dioica kozlík dvoudomý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Cévnaté rostliny Impatiens parviflora netýkavka malokvětá -- -- -- GL 2012
Cévnaté rostliny Arrhenatherum elatius ovsík vyvýšený -- -- -- BL2 2012
Cévnaté rostliny Dactylorhiza fuchsii prstnatec Fuchsův Ohrožený -- -- -- 2012
Ryby a mihule Oncorhynchus mykiss pstruh duhový -- -- -- BL2 2004
Vážky Cordulegaster boltonii páskovec kroužkovaný -- -- Zranitelný (VU) -- 2013
Cévnaté rostliny Equisetum telmateia přeslička největší -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
1 2 Last Showing: 1 - 15 of 26 results

Photos

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.