Libouchecké rybníčky

L.UL.02
Localisation: 50.766483N 14.059107E
Area: 9.131 ha
Category: Wetlands of local importance
Wetland's type: fishpond system
The degree of protection: SCI, PLA, SPA, NR
Reason protection: Am
Altitude: 330 - 368 m
Show location on map
Wetland’s figure

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
L3.1 Hercynské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 0.229 ha 2.51 2
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 0.432 ha 4.73 2.98
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 0.635 ha 6.95 4
T1.3 Poháňkové pastviny -- -- 0.491 ha 5.37 4
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 0.039 ha 0.42 2
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 0.021 ha 0.23 4
T1.6 Vlhká tužebníková lada 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 0.578 ha 6.33 2
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 1.635 ha 17.91 2.03
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 2.409 ha 26.39 2

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Netopýři Myotis mystacinus/brandti -- Silně ohrožený HD IV -- -- 2019
Ptáci Crex crex chřástal polní Silně ohrožený BD I Zranitelný (VU) -- 2012
Cévnaté rostliny Bidens frondosa dvouzubec černoplodý -- -- -- GL 2013
Obojživelníci Bombina bombina kuňka obecná Silně ohrožený HD II, HD IV Ohrožený (EN) -- 2018
Netopýři Myotis brandtii netopýr Brandtův Silně ohrožený HD IV -- -- 2019
Netopýři Myotis alcathoe netopýr alkathoe Silně ohrožený HD IV Chybí údaje (DD) -- 2019
Netopýři Pipistrellus pipistrellus netopýr hvízdavý Silně ohrožený HD IV -- -- 2019
Netopýři Pipistrellus pygmaeus netopýr nejmenší Silně ohrožený HD IV -- -- 2019
Netopýři Pipistrellus nathusii netopýr parkový Silně ohrožený HD IV -- -- 2019
Netopýři Nyctalus noctula netopýr rezavý Silně ohrožený HD IV -- -- 2019
Netopýři Eptesicus nilssonii netopýr severní Silně ohrožený HD IV -- -- 2019
Netopýři Plecotus auritus netopýr ušatý Silně ohrožený HD IV -- -- 2019
Netopýři Myotis myotis netopýr velký Kriticky ohrožený HD II, HD IV Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Netopýři Eptesicus serotinus netopýr večerní Silně ohrožený HD IV -- -- 2019
Netopýři Myotis daubentonii netopýr vodní Silně ohrožený HD IV -- -- 2019
1 2 3 Last Showing: 1 - 15 of 34 results

Photos

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.