Niva Tiché Orlice

L.UO.04
Localisation: 50.085961N 16.700642E
Area: 1 270.937 ha
Category: Wetlands of local importance
Wetland's type: stream, stream segment
floodplain lake (backwater), oxbow, pool
flooded or wet meadow
other aquatic or wetland biotopes
The degree of protection: SCI, SPA, NR
Reason protection: O , B
Altitude: 251 - 850 m
Show location on map
Wetland’s figure

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
S1.2 Štěrbinová vegetace silikátových skal a drolin 8220 Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů 0.197 ha 0.02 2.54
L5.4 Acidofilní bučiny 9110 Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 1.744 ha 0.14 3.57
L5.1 Květnaté bučiny 9130 Bučiny asociace Asperulo-Fagetum 9.008 ha 0.71 1.93
L5.3 Vápnomilné bučiny 9150 Středoevropské vápencové bučiny (Cephalanthero-Fagion) 0.020 ha -- 2
L3.1 Hercynské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 17.342 ha 1.36 2.54
L4A Typické suťové lesy 9180 Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích 4.969 ha 0.39 1.34
L4B Suťové lesy druhotné, degradované nebo atypické 9180 Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích 0.568 ha 0.04 3
L4 Suťové lesy 9180 Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích 10.188 ha 0.8 2
L7.2 Vlhké acidofilní doubravy 9190 Staré acidofilní doubravy s dubem letním (Quercus robur) na písčitých pláních 0.689 ha 0.05 3
L2.4 Měkké luhy nížinných řek 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 36.518 ha 2.87 2.86
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 131.925 ha 10.38 2.99
L9.2B Podmáčené smrčiny 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 1.080 ha 0.09 4
First 1 2 3 Showing: 30 - 42 results

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Ptáci Ardea alba volavka bílá Silně ohrožený BD I -- -- 2019
Cévnaté rostliny Telekia speciosa kolotočník ozdobný -- -- -- BL2 2017
Netopýři Myotis mystacinus/brandti -- Silně ohrožený HD IV -- -- 2015
Cévnaté rostliny Lycopodium clavatum plavuň vidlačka -- HD V -- -- 2013
Cévnaté rostliny Pinus nigra borovice černá -- -- -- BL2 2015
Ptáci Pandion haliaetus orlovec říční Kriticky ohrožený BD I -- -- 2017
Cévnaté rostliny Populus × canadensis topol kanadský -- -- -- BL2 2016
Cévnaté rostliny Prunus cerasifera slivoň myrobalán -- -- -- BL2 2015
Cévnaté rostliny Quercus rubra dub červený -- -- -- BL2 2015
Cévnaté rostliny Robinia pseudacacia trnovník akát -- -- -- BL2 2019
Ptáci Oriolus oriolus žluva hajní Silně ohrožený -- -- -- 2016
Cévnaté rostliny Solidago canadensis zlatobýl kanadský -- -- -- BL2 2015
Ptáci Apus apus rorýs obecný Ohrožený -- -- -- 2016
Ptáci Muscicapa striata lejsek šedý Ohrožený -- -- -- 2015
Cévnaté rostliny Symphoricarpos albus pámelník bílý -- -- -- BL2 2016
1 2 3 4 Last Showing: 1 - 15 of 161 results

Photos

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.