Niva Tiché Orlice

L.UO.04
Localisation: 50.085961N 16.700642E
Area: 1 270.937 ha
Category: Wetlands of local importance
Wetland's type: stream, stream segment
floodplain lake (backwater), oxbow, pool
flooded or wet meadow
other aquatic or wetland biotopes
The degree of protection: SCI, SPA, NR
Reason protection: O , B
Altitude: 251 - 850 m
Show location on map
Wetland’s figure

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
L1 Mokřadní olšiny -- -- 1.417 ha 0.11 1.18
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 4.025 ha 0.32 2.1
L2.4 Měkké luhy nížinných řek 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 36.518 ha 2.87 2.86
M1.5 Pobřežní vegetace potoků -- -- 0.905 ha 0.07 1.3
T2.3B Podhorské a horské smilkové trávníky bez výskytu jalovce obecného (<i>Juniperus communis</i>) 6230 Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech) 0.596 ha 0.05 2
L9.2B Podmáčené smrčiny 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 1.080 ha 0.09 4
T1.3 Poháňkové pastviny -- -- 2.767 ha 0.22 3.52
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 2.071 ha 0.16 1.25
T3.1 Skalní vegetace s kostřavou sivou (<i>Festuca pallens</i>) 6190 Panonské skalní trávníky (Stipo-Festucetalia pallentis) 0.079 ha 0.01 2
T1.9 Střídavě vlhké bezkolencové louky 6410 Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae) 0.941 ha 0.07 2
L7.1 Suché acidofilní doubravy -- -- 0.002 ha -- 1
L4 Suťové lesy 9180 Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích 10.188 ha 0.8 2
L4B Suťové lesy druhotné, degradované nebo atypické 9180 Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích 0.568 ha 0.04 3
L4A Typické suťové lesy 9180 Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích 4.969 ha 0.39 1.34
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 8.114 ha 0.64 1.8
First 1 2 3 Last Showing: 15 - 30 of 42 results

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Cévnaté rostliny Aesculus hippocastanum jírovec maďal -- -- -- WL 2015
Cévnaté rostliny Elodea canadensis vodní mor kanadský -- -- -- WL 2015
Cévnaté rostliny Impatiens parviflora netýkavka malokvětá -- -- -- GL 2018
Plazi Trachemys scripta želva nádherná -- -- Nevyhodnocený (NE) BL3, 1143/2014 2012
Savci Myocastor coypus nutrie -- -- Nevyhodnocený (NE) BL3, 1143/2014 2014
Cévnaté rostliny Cirsium arvense pcháč oset -- -- -- BL3 2015
Cévnaté rostliny Bunias orientalis rukevník východní -- -- -- BL3 2016
Ryby a mihule Carassius gibelio karas stříbřitý -- -- Nevhodný pro hodnocení (NA) BL3 2018
Cévnaté rostliny Solidago canadensis zlatobýl kanadský -- -- -- BL2 2015
Cévnaté rostliny Acer negundo javor jasanolistý -- -- -- BL2 2015
Cévnaté rostliny Populus × canadensis topol kanadský -- -- -- BL2 2016
Cévnaté rostliny Quercus rubra dub červený -- -- -- BL2 2015
Cévnaté rostliny Robinia pseudacacia trnovník akát -- -- -- BL2 2015
Cévnaté rostliny Galeobdolon argentatum pitulník postříbřený -- -- -- BL2 2010
Cévnaté rostliny Helianthus tuberosus topinambur hlíznatý -- -- -- BL2 2015
1 2 3 4 Last Showing: 1 - 15 of 173 results

Photos

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.