Niva Tiché Orlice

L.UO.04
Localisation: 50.085961N 16.700642E
Area: 1 270.937 ha
Category: Wetlands of local importance
Wetland's type: stream, stream segment
floodplain lake (backwater), oxbow, pool
flooded or wet meadow
other aquatic or wetland biotopes
The degree of protection: SCI, SPA, NR
Reason protection: O , B
Altitude: 251 - 850 m
Show location on map
Wetland’s figure

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
M4.1 Štěrkové náplavy bez vegetace -- -- 0.279 ha 0.02 1.31
S1.1 Štěrbinová vegetace vápnitých skal a drolin 8210 Chasmofytická vegetace vápnitých skalnatých svahů 2.487 ha 0.2 1.53
S1.2 Štěrbinová vegetace silikátových skal a drolin 8220 Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů 0.197 ha 0.02 2.54
T3.4D Širokolisté suché trávníky, porosty bez význačného výskytu vstavačovitých a bez jalovce obecného (<i>Juniperus communis</i>) 6210 Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia) (* význačná naleziště vstavačovitých) 0.008 ha -- 2
M1.4 Říční rákosiny -- -- 2.643 ha 0.21 2.12
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 131.925 ha 10.38 2.99
L5.3 Vápnomilné bučiny 9150 Středoevropské vápencové bučiny (Cephalanthero-Fagion) 0.020 ha -- 2
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 1.339 ha 0.11 2.55
K2.1 Vrbové křoviny hlinitých a písčitých náplavů -- -- 3.810 ha 0.3 1.44
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 55.312 ha 4.35 2.88
L7.2 Vlhké acidofilní doubravy 9190 Staré acidofilní doubravy s dubem letním (Quercus robur) na písčitých pláních 0.689 ha 0.05 3
T1.6 Vlhká tužebníková lada 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 8.946 ha 0.7 2.87
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 8.114 ha 0.64 1.8
L4A Typické suťové lesy 9180 Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích 4.969 ha 0.39 1.34
L4B Suťové lesy druhotné, degradované nebo atypické 9180 Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích 0.568 ha 0.04 3
1 2 3 Last Showing: 1 - 15 of 42 results

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Blanokřídlí Andrena proxima -- -- -- Chybí údaje (DD) -- 2010
Cévnaté rostliny Stachys alpina čistec alpínský -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Motýli Lycaena hippothoe ohniváček modrolemý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Motýli Boloria selene perleťovec dvanáctitečný -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Měkkýši Helix pomatia hlemýžď zahradní -- HD V -- -- 2015
Cévnaté rostliny Veronica agrestis rozrazil polní -- -- Ohrožený (EN) -- 2016
Cévnaté rostliny Thalictrum lucidum žluťucha lesklá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Cévnaté rostliny Telekia speciosa kolotočník ozdobný -- -- -- BL2 2017
Cévnaté rostliny Symphoricarpos albus pámelník bílý -- -- -- BL2 2016
Cévnaté rostliny Stellaria palustris ptačinec bahenní -- -- Zranitelný (VU) -- 2018
Cévnaté rostliny Solidago canadensis zlatobýl kanadský -- -- -- BL2 2015
Ryby a mihule Thymallus thymallus lipan podhorní -- HD V Zranitelný (VU) -- 2018
Cévnaté rostliny Salix pentandra vrba pětimužná -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Cévnaté rostliny Robinia pseudacacia trnovník akát -- -- -- BL2 2015
Cévnaté rostliny Quercus rubra dub červený -- -- -- BL2 2015
1 2 3 4 Last Showing: 1 - 15 of 173 results

Photos

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.