Niva Tiché Orlice

L.UO.04
Localisation: 50.085961N 16.700642E
Area: 1 270.937 ha
Category: Wetlands of local importance
Wetland's type: stream, stream segment
floodplain lake (backwater), oxbow, pool
flooded or wet meadow
other aquatic or wetland biotopes
The degree of protection: SCI, SPA, NR
Reason protection: O , B
Altitude: 251 - 850 m
Show location on map
Wetland’s figure

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
L5.4 Acidofilní bučiny 9110 Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 1.744 ha 0.14 3.57
T1.4 Aluviální psárkové louky -- -- 189.394 ha 14.9 2.81
M6 Bahnité říční náplavy 3270 Bahnité břehy řek s vegetací svazů Chenopodion rubri p. p. a Bidention p. p. 0.014 ha -- 2
L8.1B Boreokontinentální bory, ostatní porosty -- -- 0.004 ha -- 2
M1.3 Eutrofní vegetace bahnitých substrátů -- -- 0.408 ha 0.03 1.81
L3.1 Hercynské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 17.342 ha 1.36 2.54
L5.1 Květnaté bučiny 9130 Bučiny asociace Asperulo-Fagetum 9.008 ha 0.71 1.93
V2C Makrofytní vegetace mělkých stojatých vod, ostatní porosty -- -- 2.466 ha 0.19 1.25
V2B Makrofytní vegetace mělkých stojatých vod, porosty s dominantní žebratkou bahenní (Hottonia palustris) -- -- 0.013 ha -- 2
V2A Makrofytní vegetace mělkých stojatých vod, porosty s dominantními lakušníky -- -- 0.454 ha 0.04 1.74
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 2.364 ha 0.19 2.77
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 9.081 ha 0.71 2.17
V4A Makrofytní vegetace vodních toků, porosty aktuálně přítomných vodních makrofytů 3260 Nížinné až horské vodní toky s vegetací svazů Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion 33.638 ha 2.65 1.47
V4B Makrofytní vegetace vodních toků, stanoviště s potenciálním výskytem vodních makrofytů nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým chrakterem koryta -- -- 95.949 ha 7.55 2.14
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 67.554 ha 5.32 2.75
1 2 3 Last Showing: 1 - 15 of 42 results

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Cévnaté rostliny Robinia pseudacacia trnovník akát -- -- -- BL2 2019
Cévnaté rostliny Lupinus polyphyllus lupina mnoholistá -- -- -- BL2 2015
Cévnaté rostliny Quercus rubra dub červený -- -- -- BL2 2015
Cévnaté rostliny Cirsium arvense pcháč oset -- -- -- BL3 2015
Ryby a mihule Carassius gibelio karas stříbřitý -- -- Nevhodný pro hodnocení (NA) BL3 2018
Cévnaté rostliny Bunias orientalis rukevník východní -- -- -- BL3 2016
Plazi Trachemys scripta želva nádherná -- -- Nevyhodnocený (NE) BL3, 1143/2014 2012
Savci Myocastor coypus nutrie -- -- Nevyhodnocený (NE) BL3, 1143/2014 2014
Cévnaté rostliny Impatiens parviflora netýkavka malokvětá -- -- -- GL 2018
Cévnaté rostliny Aesculus hippocastanum jírovec maďal -- -- -- WL 2015
Cévnaté rostliny Elodea canadensis vodní mor kanadský -- -- -- WL 2015
First 8 9 10 11 Showing: 150 - 161 results

Photos

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.