Niva Tiché Orlice

L.UO.04
Localisation: 50.085961N 16.700642E
Area: 1 270.937 ha
Category: Wetlands of local importance
Wetland's type: stream, stream segment
floodplain lake (backwater), oxbow, pool
flooded or wet meadow
other aquatic or wetland biotopes
The degree of protection: SCI, SPA, NR
Reason protection: O , B
Altitude: 251 - 850 m
Show location on map
Wetland’s figure

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
L4 Suťové lesy 9180 Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích 10.188 ha 0.8 2
L7.1 Suché acidofilní doubravy -- -- 0.002 ha -- 1
T1.9 Střídavě vlhké bezkolencové louky 6410 Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae) 0.941 ha 0.07 2
T3.1 Skalní vegetace s kostřavou sivou (Festuca pallens) 6190 Panonské skalní trávníky (Stipo-Festucetalia pallentis) 0.079 ha 0.01 2
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 2.071 ha 0.16 1.25
T1.3 Poháňkové pastviny -- -- 2.767 ha 0.22 3.52
L9.2B Podmáčené smrčiny 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 1.080 ha 0.09 4
T2.3B Podhorské a horské smilkové trávníky bez výskytu jalovce obecného (Juniperus communis) 6230 Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech) 0.596 ha 0.05 2
M1.5 Pobřežní vegetace potoků -- -- 0.905 ha 0.07 1.3
L2.4 Měkké luhy nížinných řek 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 36.518 ha 2.87 2.86
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 4.025 ha 0.32 2.1
L1 Mokřadní olšiny -- -- 1.417 ha 0.11 1.18
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 67.554 ha 5.32 2.75
V4B Makrofytní vegetace vodních toků, stanoviště s potenciálním výskytem vodních makrofytů nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým chrakterem koryta -- -- 95.949 ha 7.55 2.14
V4A Makrofytní vegetace vodních toků, porosty aktuálně přítomných vodních makrofytů 3260 Nížinné až horské vodní toky s vegetací svazů Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion 33.638 ha 2.65 1.47
First 1 2 3 Last Showing: 15 - 30 of 42 results

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Cévnaté rostliny Populus × canadensis topol kanadský -- -- -- BL2 2016
Cévnaté rostliny Salix pentandra vrba pětimužná -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Cévnaté rostliny Quercus rubra dub červený -- -- -- BL2 2015
Cévnaté rostliny Robinia pseudacacia trnovník akát -- -- -- BL2 2019
Cévnaté rostliny Impatiens glandulifera netýkavka žláznatá -- -- -- BL2 2018
Cévnaté rostliny Solidago canadensis zlatobýl kanadský -- -- -- BL2 2015
Cévnaté rostliny Stachys alpina čistec alpínský -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Cévnaté rostliny Stellaria palustris ptačinec bahenní -- -- Zranitelný (VU) -- 2018
Cévnaté rostliny Symphoricarpos albus pámelník bílý -- -- -- BL2 2016
Cévnaté rostliny Telekia speciosa kolotočník ozdobný -- -- -- BL2 2017
Cévnaté rostliny Thalictrum lucidum žluťucha lesklá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Cévnaté rostliny Veronica agrestis rozrazil polní -- -- Ohrožený (EN) -- 2016
Cévnaté rostliny Impatiens parviflora netýkavka malokvětá -- -- -- GL 2018
Cévnaté rostliny Pinus nigra borovice černá -- -- -- BL2 2015
Cévnaté rostliny Hieracium aurantiacum chlupáček oranžový -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2016
First 1 2 3 4 5 6 Last Showing: 15 - 30 of 161 results

Photos

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.