Rybník Chobot

L.UO.07
Localisation: 49.961456N 16.204375E
Area: 118.566 ha
Category: Wetlands of local importance
Wetland's type: other aquatic or wetland biotopes
fishpond
Reason protection: O
Altitude: 274 - 294 m
Show location on map
Wetland’s figure

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
L3.1 Hercynské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 12.924 ha 10.9 2.38
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 40.054 ha 33.78 3
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 2.335 ha 1.97 2.96
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 2.539 ha 2.14 2.93
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 6.223 ha 5.25 1.82
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 1.343 ha 1.13 1.02
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 4.013 ha 3.38 2.57
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 0.132 ha 0.11 3
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 11.598 ha 9.78 2.37

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Cévnaté rostliny Carex cespitosa ostřice trsnatá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2017
Ptáci Locustella luscinioides cvrčilka slavíková Ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2015
Ptáci Chroicocephalus ridibundus racek chechtavý -- -- Zranitelný (VU) -- 2017
Ptáci Corvus corax krkavec velký Ohrožený -- -- -- 2015
Ptáci Corvus corone vrána černá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2013
Ptáci Cygnus olor labuť velká -- -- Zranitelný (VU) -- 2017
Ptáci Delichon urbicum jiřička obecná -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2013
Ptáci Gallinago gallinago bekasina otavní Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2016
Ptáci Gallinula chloropus slípka zelenonohá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Ptáci Hirundo rustica vlaštovka obecná Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Ptáci Netta rufina zrzohlávka rudozobá Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2017
Ptáci Ardea cinerea volavka popelavá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2017
Ptáci Oriolus oriolus žluva hajní Silně ohrožený -- -- -- 2016
Ptáci Philomachus pugnax jespák bojovný -- -- -- -- 2016
Ptáci Podiceps cristatus potápka roháč Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2017
1 2 3 4 Last Showing: 1 - 15 of 55 results

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.