Bošínská obora

L.UO.14
Localisation: 50.030312N 16.197326E
Area: 50.972 ha
Category: Wetlands of local importance
Wetland's type: floodplain forest, alder or willow carr, or other wetland forest
reedswamp, sedge marshes
fishpond
The degree of protection: SCI, NR
Reason protection: B
Altitude: 278 - 295 m
Show location on map
Wetland’s figure

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
L3.1 Hercynské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 4.948 ha 9.71 1.36
L5.1 Květnaté bučiny 9130 Bučiny asociace Asperulo-Fagetum 0.666 ha 1.31 2
R1.4 Lesní prameniště bez tvorby pěnovců -- -- 0.027 ha 0.05 1
V2C Makrofytní vegetace mělkých stojatých vod, ostatní porosty -- -- 0.104 ha 0.2 1
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 0.180 ha 0.35 1
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 2.421 ha 4.75 1
V4A Makrofytní vegetace vodních toků, porosty aktuálně přítomných vodních makrofytů 3260 Nížinné až horské vodní toky s vegetací svazů Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion 0.528 ha 1.04 1
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 2.351 ha 4.61 2.36
L1 Mokřadní olšiny -- -- 0.621 ha 1.22 1
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 0.036 ha 0.07 1
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 0.339 ha 0.67 2.76
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 0.276 ha 0.54 2.11
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 11.813 ha 23.17 2.22
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 15.367 ha 30.15 1.34

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Ptáci Riparia riparia břehule říční Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2011
Ptáci Rallus aquaticus chřástal vodní Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2011
Ptáci Dryocopus martius datel černý -- BD I -- -- 2016
Ptáci Bucephala clangula hohol severní Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2011
Ptáci Columba oenas holub doupňák Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2017
Plazi Lacerta agilis ještěrka obecná Silně ohrožený HD IV Zranitelný (VU) -- 2010
Plazi Zootoca vivipara ještěrka živorodá Silně ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2010
Ptáci Jynx torquilla krutihlav obecný Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2016
Obojživelníci Bombina bombina kuňka obecná Silně ohrožený HD II, HD IV Ohrožený (EN) -- 2010
Ptáci Alcedo atthis ledňáček říční Silně ohrožený BD I Zranitelný (VU) -- 2011
Ptáci Ficedula albicollis lejsek bělokrký -- BD I Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Ptáci Ficedula hypoleuca lejsek černohlavý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Ptáci Muscicapa striata lejsek šedý Ohrožený -- -- -- 2014
Motýli Phengaris nausithous modrásek bahenní Silně ohrožený HD II, HD IV Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Ptáci Mergus merganser morčák velký Kriticky ohrožený -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2014
1 2 3 4 Last Showing: 1 - 15 of 46 results

Photos

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.