Bývalá střelnice u Semanína

L.UO.16
Localisation: 49.854212N 16.449915E
Area: 50.440 ha
Category: Wetlands of local importance
Wetland's type: floodplain lake (backwater), oxbow, pool
flooded or wet meadow
The degree of protection: SCI, NR
Altitude: 400 - 433 m
Show location on map
Wetland’s figure

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
L5.4 Acidofilní bučiny 9110 Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 0.001 ha -- 4
M1.3 Eutrofní vegetace bahnitých substrátů -- -- 0.008 ha 0.02 2
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 0.016 ha 0.03 2
V5 Vegetace parožnatek 3140 Tvrdé oligo-mezotrofní vody s bentickou vegetací parožnatek 0.062 ha 0.12 1
T1.6 Vlhká tužebníková lada 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 0.460 ha 0.91 2.55
R2.1 Vápnitá slatiniště 7230 Zásaditá slatiniště 0.485 ha 0.96 1.11
L3.1 Hercynské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 0.586 ha 1.16 2
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 0.726 ha 1.44 2.28
L5.1 Květnaté bučiny 9130 Bučiny asociace Asperulo-Fagetum 1.583 ha 3.14 3.12
T1.9 Střídavě vlhké bezkolencové louky 6410 Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae) 3.649 ha 7.23 4
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 3.810 ha 7.55 3.48
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 14.307 ha 28.36 2.37

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Ptáci Anthus pratensis linduška luční -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Ptáci Turdus iliacus drozd cvrčala Silně ohrožený -- Nevhodný pro hodnocení (NA) -- 2020
Plazi Lacerta agilis ještěrka obecná Silně ohrožený HD IV Zranitelný (VU) -- 2020
Ptáci Bubo bubo výr velký Ohrožený BD I Ohrožený (EN) -- 2020
Ptáci Picus canus žluna šedá -- BD I Zranitelný (VU) -- 2020
Cévnaté rostliny Dactylorhiza majalis prstnatec májový Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Ptáci Corvus corax krkavec velký Ohrožený -- -- -- 2020
Obojživelníci Triturus cristatus čolek velký Silně ohrožený HD II, HD IV Ohrožený (EN) -- 2020
Motýli Lycaena dispar ohniváček černočárný Silně ohrožený HD II, HD IV -- -- 2020
Ptáci Dendrocoptes medius strakapoud prostřední Ohrožený BD I Zranitelný (VU) -- 2020
Ptáci Acanthis cabaret čečetka tmavá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Savci Sciurus vulgaris veverka obecná Ohrožený -- Chybí údaje (DD) -- 2020
Ptáci Scolopax rusticola sluka lesní Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2020
Ptáci Falco peregrinus sokol stěhovavý Kriticky ohrožený BD I Ohrožený (EN) -- 2020
Obojživelníci Ichthyosaura alpestris čolek horský Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2020
First 1 2 3 4 5 Last Showing: 15 - 30 of 135 results

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.