Bývalá střelnice u Semanína

L.UO.16
Localisation: 49.854212N 16.449915E
Area: 50.440 ha
Category: Wetlands of local importance
Wetland's type: floodplain lake (backwater), oxbow, pool
flooded or wet meadow
The degree of protection: SCI, NR
Altitude: 400 - 433 m
Show location on map
Wetland’s figure

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
V5 Vegetace parožnatek 3140 Tvrdé oligo-mezotrofní vody s bentickou vegetací parožnatek 0.062 ha 0.12 1
R2.1 Vápnitá slatiniště 7230 Zásaditá slatiniště 0.485 ha 0.96 1.11
L3.1 Hercynské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 0.586 ha 1.16 2
M1.3 Eutrofní vegetace bahnitých substrátů -- -- 0.008 ha 0.02 2
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 0.016 ha 0.03 2
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 0.726 ha 1.44 2.28
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 14.307 ha 28.36 2.37
T1.6 Vlhká tužebníková lada 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 0.460 ha 0.91 2.55
L5.1 Květnaté bučiny 9130 Bučiny asociace Asperulo-Fagetum 1.583 ha 3.14 3.12
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 3.810 ha 7.55 3.48
L5.4 Acidofilní bučiny 9110 Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 0.001 ha -- 4
T1.9 Střídavě vlhké bezkolencové louky 6410 Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae) 3.649 ha 7.23 4

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Brouci Cucujus cinnaberinus lesák rumělkový Silně ohrožený HD II, HD IV Zranitelný (VU) -- 2014
Ptáci Anthus pratensis linduška luční -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Cévnaté rostliny Parthenocissus quinquefolia loubinec pětilistý -- -- -- BL2 2013
Ptáci Milvus migrans luňák hnědý Kriticky ohrožený BD I Kriticky ohrožený (CR) -- 2015
Motýli Phengaris nausithous modrásek bahenní Silně ohrožený HD II, HD IV Téměř ohrožený (NT) -- 2021
Motýli Cupido minimus modrásek nejmenší -- -- Zranitelný (VU) -- 2014
Motýli Phengaris teleius modrásek očkovaný Silně ohrožený HD II, HD IV Zranitelný (VU) -- 2021
Motýli Polyommatus amandus modrásek ušlechtilý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Motýli Plebejus argus modrásek černolemý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Ptáci Circus cyaneus moták pilich Silně ohrožený BD I Kriticky ohrožený (CR) -- 2015
Netopýři Barbastella barbastellus netopýr černý Kriticky ohrožený HD II, HD IV -- -- 2020
Cévnaté rostliny Impatiens parviflora netýkavka malokvětá -- -- -- GL 2014
Motýli Lycaena hippothoe ohniváček modrolemý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Motýli Lycaena dispar ohniváček černočárný Silně ohrožený HD II, HD IV -- -- 2020
Motýli Erebia medusa okáč rosičkový -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
First 1 2 3 4 5 6 7 Last Showing: 45 - 60 of 134 results

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.