Údolí Záhorského potoka

L.UO.19
Localisation: 50.154043N 16.486336E
Area: 14.426 ha
Category: Wetlands of local importance
The degree of protection: NM
Reason protection: B
Altitude: 509 - 638 m
Show location on map
Wetland’s figure

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
L5.4 Acidofilní bučiny 9110 Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 0.733 ha 5.08 2.5
M5 Devětsilové lemy horských potoků 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 1.050 ha 7.27 3.99
M1.3 Eutrofní vegetace bahnitých substrátů -- -- 0.008 ha 0.06 2
L5.1 Květnaté bučiny 9130 Bučiny asociace Asperulo-Fagetum 0.028 ha 0.19 2
V2A Makrofytní vegetace mělkých stojatých vod, porosty s dominantními lakušníky -- -- 0.079 ha 0.55 2
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 0.016 ha 0.11 1
V4B Makrofytní vegetace vodních toků, stanoviště s potenciálním výskytem vodních makrofytů nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým chrakterem koryta -- -- 0.491 ha 3.4 1.29
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 2.058 ha 14.26 2.2
M1.5 Pobřežní vegetace potoků -- -- 0.002 ha 0.01 2
T2.3B Podhorské a horské smilkové trávníky bez výskytu jalovce obecného (Juniperus communis) 6230 Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech) 0.239 ha 1.66 2
T1.3 Poháňkové pastviny -- -- 1.912 ha 13.25 1.99
T1.10 Vegetace vlhkých narušovaných půd -- -- 0.016 ha 0.11 1
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 0.008 ha 0.05 4
T1.6 Vlhká tužebníková lada 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 1.232 ha 8.54 2
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 1.415 ha 9.81 2.47
1 2 Last Showing: 1 - 15 of 19 results

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Netopýři Myotis mystacinus/brandti -- Silně ohrožený HD IV -- -- 2014
Cévnaté rostliny Leucojum vernum bledule jarní Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Ptáci Saxicola rubetra bramborníček hnědý Ohrožený -- -- -- 2014
Ptáci Crex crex chřástal polní Silně ohrožený BD I Zranitelný (VU) -- 2014
Ptáci Dryocopus martius datel černý -- BD I -- -- 2014
Cévnaté rostliny Quercus rubra dub červený -- -- -- BL2 2019
Cévnaté rostliny Pyrola minor hruštička menší -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Plazi Zootoca vivipara ještěrka živorodá Silně ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Cévnaté rostliny Echinochloa crus-galli ježatka kuří noha -- -- -- BL3 2017
Ptáci Delichon urbicum jiřička obecná -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Cévnaté rostliny Telekia speciosa kolotočník ozdobný -- -- -- BL2 2018
Cévnaté rostliny Veratrum album subsp. lobelianum kýchavice bílá Lobelova Ohrožený -- -- -- 2018
Ptáci Muscicapa striata lejsek šedý Ohrožený -- -- -- 2014
Brouci Meloe violaceus majka fialová Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2018
Brouci Meloe proscarabaeus majka obecná Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2014
1 2 3 Last Showing: 1 - 15 of 31 results

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.