Pod Pernou

L.UO.30
Localisation: 50.005938N 16.323081E
Area: 11.875 ha
Category: Wetlands of local importance
Wetland's type: flooded or wet meadow
Reason protection: B
Altitude: 396 - 400 m
Show location on map
Wetland’s figure

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
L3.1 Hercynské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 1.540 ha 12.97 3.74
L5.1 Květnaté bučiny 9130 Bučiny asociace Asperulo-Fagetum 1.126 ha 9.48 2.25
R1.2 Luční prameniště bez tvorby pěnovců -- -- 0.001 ha 0.01 4
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 2.558 ha 21.54 2
T1.3 Poháňkové pastviny -- -- 4.505 ha 37.93 1.6
L4 Suťové lesy 9180 Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích 0.365 ha 3.07 2
T1.10 Vegetace vlhkých narušovaných půd -- -- 0.075 ha 0.63 4
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 0.341 ha 2.87 4
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 0.241 ha 2.03 2
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 0.041 ha 0.34 4

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Cévnaté rostliny Lilium martagon lilie zlatohlavá Ohrožený -- -- -- 2015
Obojživelníci Salamandra salamandra mlok skvrnitý Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2014
Motýli Polyommatus bellargus modrásek jetelový -- -- Zranitelný (VU) -- 2016
Cévnaté rostliny Aquilegia vulgaris orlíček obecný -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2017
Cévnaté rostliny Arrhenatherum elatius ovsík vyvýšený -- -- -- BL2 2015
Cévnaté rostliny Prunus cerasifera slivoň myrobalán -- -- -- BL2 2015
Cévnaté rostliny Populus × canadensis topol kanadský -- -- -- BL2 2015

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.