Rožnovská Bečva

L.VS.09
Localisation: 49.435451N 18.245063E
Area: 342.665 ha
Category: Wetlands of local importance
Wetland's type: stream, stream segment
The degree of protection: SCI, PLA, SPA
Reason protection: O , I
Altitude: 287 - 850 m
Show location on map
Wetland’s figure

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
V4B Makrofytní vegetace vodních toků, stanoviště s potenciálním výskytem vodních makrofytů nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým chrakterem koryta -- -- 40.089 ha 11.7 3.63
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 0.274 ha 0.08 2.04
V2C Makrofytní vegetace mělkých stojatých vod, ostatní porosty -- -- 0.012 ha -- 1
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 11.292 ha 3.3 2.01
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 3.572 ha 1.04 1.86
T1.3 Poháňkové pastviny -- -- 0.390 ha 0.11 2
T1.10 Vegetace vlhkých narušovaných půd -- -- 0.034 ha 0.01 3
R1.4 Lesní prameniště bez tvorby pěnovců -- -- 0.084 ha 0.02 1.36
M4.1 Štěrkové náplavy bez vegetace -- -- 1.709 ha 0.5 1.14
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 1.347 ha 0.39 1.38
M1.4 Říční rákosiny -- -- 4.886 ha 1.43 2.26
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 0.239 ha 0.07 2
K2.1 Vrbové křoviny hlinitých a písčitých náplavů -- -- 0.452 ha 0.13 4
L2.2B Údolní jasanovo-olšové luhy, netypické a degradované porosty -- -- 2.837 ha 0.83 2.45
L9.2B Podmáčené smrčiny 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 2.943 ha 0.86 2
1 2 3 Last Showing: 1 - 15 of 32 results

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Ptáci Oriolus oriolus žluva hajní Silně ohrožený -- -- -- 2012
Ptáci Picus canus žluna šedá -- BD I Zranitelný (VU) -- 2021
Ptáci Lanius excubitor ťuhýk šedý Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2014
Ptáci Lanius collurio ťuhýk obecný Ohrožený BD I Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Měkkýši Sinanodonta woodiana škeblice asijská -- -- -- BL3 2020
Ptáci Anas crecca čírka obecná Ohrožený -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2020
Ptáci Spatula querquedula čírka modrá Silně ohrožený -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2019
Ptáci Ciconia nigra čáp černý Silně ohrožený BD I Zranitelný (VU) -- 2016
Ptáci Ciconia ciconia čáp bílý Ohrožený BD I Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Obojživelníci Ichthyosaura alpestris čolek horský Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2015
Cévnaté rostliny Stachys alpina čistec alpínský -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Ptáci Vanellus vanellus čejka chocholatá -- -- Zranitelný (VU) -- 2018
Cévnaté rostliny Arum cylindraceum árón východní -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2017
Plazi Vipera berus zmije obecná Kriticky ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2012
Brouci Oxythyrea funesta zlatohlávek tmavý Ohrožený -- -- -- 2019
1 2 3 4 5 6 Last Showing: 1 - 15 of 109 results

Photos

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.