Vsetínská Bečva

L.VS.10
Localisation: 49.381631N 17.943478E
Area: 345.853 ha
Category: Wetlands of local importance
Wetland's type: stream, stream segment
The degree of protection: SCI, PLA, SPA
Reason protection: O , KE, I
Altitude: 287 - 907 m
Show location on map
Wetland’s figure

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
L5.4 Acidofilní bučiny 9110 Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 3.294 ha 0.95 2.49
L5.1 Květnaté bučiny 9130 Bučiny asociace Asperulo-Fagetum 5.267 ha 1.52 2.05
L3.3B Typické karpatské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 7.611 ha 2.2 2.29
L4 Suťové lesy 9180 Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích 1.520 ha 0.44 1.72
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 34.727 ha 10.04 2.36
L2.3 Tvrdé luhy nížinných řek 91F0 Smíšené lužní lesy s dubem letním (Quercus robur), jilmem vazem (Ulmus laevis) a jilmem habrolistým (Ulmus minor), jasanem ztepilým (Fraxinus excelsior) nebo jasanem úzkolistým (Fraxinus angustifolia) podél velkých řek (Ulmenion minoris) 5.399 ha 1.56 2
First 1 2 Showing: 15 - 21 results

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Blanokřídlí Apis mellifera včela medonosná -- -- Chybí údaje (DD) -- 2019
Brouci Harmonia axyridis slunéčko východní -- -- -- BL3 2021
Brouci Chrysomela cuprea -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2020
Brouci Lixus myagri -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2020
Brouci Oxythyrea funesta zlatohlávek tmavý Ohrožený -- -- -- 2019
Brouci Thalassophilus longicornis -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Brouci Cicindela campestris svižník polní Ohrožený -- -- -- 2020
Chrostíci Plectrocnemia geniculata -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Cévnaté rostliny Pinus nigra borovice černá -- -- -- BL2 2017
Cévnaté rostliny Symphoricarpos albus pámelník bílý -- -- -- BL2 2020
Cévnaté rostliny Sedum hispanicum rozchodník španělský -- -- -- GL 2021
Cévnaté rostliny Salix elaeagnos vrba šedá -- -- Ohrožený (EN) -- 2020
Cévnaté rostliny Salix daphnoides vrba lýkovcová -- -- Ohrožený (EN) -- 2015
Cévnaté rostliny Robinia pseudacacia trnovník akát -- -- -- BL2 2017
Cévnaté rostliny Polystichum aculeatum kapradina laločnatá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
1 2 3 4 5 6 Last Showing: 1 - 15 of 86 results

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.