Vsetínská Bečva

L.VS.10
Localisation: 49.381631N 17.943478E
Area: 345.853 ha
Category: Wetlands of local importance
Wetland's type: stream, stream segment
The degree of protection: SCI, PLA, SPA
Reason protection: O , KE, I
Altitude: 287 - 907 m
Show location on map
Wetland’s figure

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
M4.1 Štěrkové náplavy bez vegetace -- -- 1.955 ha 0.57 1.75
M1.4 Říční rákosiny -- -- 1.668 ha 0.48 2.17
L2.2B Údolní jasanovo-olšové luhy, netypické a degradované porosty -- -- 1.473 ha 0.43 2
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 34.727 ha 10.04 2.36
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 0.052 ha 0.01 2.21
K2.2 Vrbové křoviny štěrkových náplavů 3240 Alpínské řeky a jejich dřevinná vegetace s vrbou šedou (Salix elaeagnos) 0.815 ha 0.24 2.5
K2.1 Vrbové křoviny hlinitých a písčitých náplavů -- -- 3.360 ha 0.97 2.25
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 0.562 ha 0.16 2.34
T1.6 Vlhká tužebníková lada 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 0.900 ha 0.26 4
L3.3B Typické karpatské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 7.611 ha 2.2 2.29
L2.3 Tvrdé luhy nížinných řek 91F0 Smíšené lužní lesy s dubem letním (Quercus robur), jilmem vazem (Ulmus laevis) a jilmem habrolistým (Ulmus minor), jasanem ztepilým (Fraxinus excelsior) nebo jasanem úzkolistým (Fraxinus angustifolia) podél velkých řek (Ulmenion minoris) 5.399 ha 1.56 2
L4 Suťové lesy 9180 Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích 1.520 ha 0.44 1.72
T1.3 Poháňkové pastviny -- -- 0.890 ha 0.26 1.63
T2.3B Podhorské a horské smilkové trávníky bez výskytu jalovce obecného (Juniperus communis) 6230 Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech) 0.003 ha -- 1.87
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 9.669 ha 2.8 2.47
1 2 Last Showing: 1 - 15 of 21 results

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Blanokřídlí Apis mellifera včela medonosná -- -- Chybí údaje (DD) -- 2019
Brouci Cicindela campestris svižník polní Ohrožený -- -- -- 2020
Brouci Harmonia axyridis slunéčko východní -- -- -- BL3 2021
Brouci Chrysomela cuprea -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2020
Brouci Lixus myagri -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2020
Brouci Oxythyrea funesta zlatohlávek tmavý Ohrožený -- -- -- 2019
Brouci Thalassophilus longicornis -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Chrostíci Plectrocnemia geniculata -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Cévnaté rostliny Pinus nigra borovice černá -- -- -- BL2 2017
Cévnaté rostliny Symphoricarpos albus pámelník bílý -- -- -- BL2 2020
Cévnaté rostliny Stachys alpina čistec alpínský -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Cévnaté rostliny Sedum hispanicum rozchodník španělský -- -- -- GL 2021
Cévnaté rostliny Scrophularia scopolii krtičník žláznatý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Cévnaté rostliny Salix elaeagnos vrba šedá -- -- Ohrožený (EN) -- 2020
Cévnaté rostliny Salix daphnoides vrba lýkovcová -- -- Ohrožený (EN) -- 2015
1 2 3 4 Last Showing: 1 - 15 of 95 results

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.