Spojená Bečva

L.VS.11
Localisation: 49.485665N 17.950061E
Area: 74.498 ha
Category: Wetlands of local importance
Wetland's type: stream, stream segment
Reason protection: O , I
Altitude: 276 - 289 m
Show location on map
Wetland’s figure

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 12.369 ha 16.6 2.06
L4 Suťové lesy 9180 Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích 0.635 ha 0.85 2
L2.3B Tvrdé luhy nížinných řek nepralesovité 91F0 Smíšené lužní lesy s dubem letním (Quercus robur), jilmem vazem (Ulmus laevis) a jilmem habrolistým (Ulmus minor), jasanem ztepilým (Fraxinus excelsior) nebo jasanem úzkolistým (Fraxinus angustifolia) podél velkých řek (Ulmenion minoris) 32.055 ha 43.03 2.8
L3.3B Typické karpatské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 0.635 ha 0.85 2
K2.1 Vrbové křoviny hlinitých a písčitých náplavů -- -- 0.594 ha 0.8 4
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 1.263 ha 1.7 3.22
M1.4 Říční rákosiny -- -- 3.002 ha 4.03 2

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Jepice Caenis rivulorum -- -- -- Chybí údaje (DD) -- 2020
Ptáci Gallinago gallinago bekasina otavní Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2013
Ptáci Saxicola rubicola bramborníček černohlavý Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2012
Ptáci Accipiter gentilis jestřáb lesní Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2014
Ptáci Delichon urbicum jiřička obecná -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Ptáci Corvus corax krkavec velký Ohrožený -- -- -- 2016
Ptáci Charadrius dubius kulík říční -- -- Zranitelný (VU) -- 2014
Ptáci Coturnix coturnix křepelka polní Silně ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Ptáci Alcedo atthis ledňáček říční Silně ohrožený BD I Zranitelný (VU) -- 2020
Ptáci Ficedula albicollis lejsek bělokrký -- BD I Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Ptáci Muscicapa striata lejsek šedý Ohrožený -- -- -- 2012
Ryby a mihule Lota lota mník jednovousý Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Ptáci Mergus merganser morčák velký Kriticky ohrožený -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2020
Ptáci Circus aeruginosus moták pochop Ohrožený BD I Zranitelný (VU) -- 2012
Cévnaté rostliny Impatiens parviflora netýkavka malokvětá -- -- -- GL 2017
1 2 3 Last Showing: 1 - 15 of 41 results

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.