Svahové prameniště u Janírků

L.VS.110
Localisation: 49.398563N 17.877719E
Area: 8.730 ha
Category: Wetlands of local importance
Wetland's type: springs
Reason protection: B
Altitude: 500 - 558 m
Show location on map
Wetland’s figure

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
L5.1 Květnaté bučiny 9130 Bučiny asociace Asperulo-Fagetum 0.474 ha 5.43 2.01
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 2.676 ha 30.65 3.48
T1.3 Poháňkové pastviny -- -- 2.007 ha 22.99 2.06
T1.10 Vegetace vlhkých narušovaných půd -- -- 0.125 ha 1.43 2.98
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 0.931 ha 10.66 2.36
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 0.211 ha 2.42 2
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 0.025 ha 0.29 3
T3.4D Širokolisté suché trávníky, porosty bez význačného výskytu vstavačovitých a bez jalovce obecného (Juniperus communis) 6210 Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia) (* význačná naleziště vstavačovitých) 0.873 ha 9.99 3

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.