Svahová prameniště U Matějů a pod Křižným

L.VS.113
Localisation: 49.339894N 17.947772E
Area: 8.884 ha
Category: Wetlands of local importance
Wetland's type: springs
The degree of protection: SCI, NM
Reason protection: B
Altitude: 400 - 500 m
Show location on map
Wetland’s figure

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
M5 Devětsilové lemy horských potoků 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 0.388 ha 4.37 2.34
L5.1 Květnaté bučiny 9130 Bučiny asociace Asperulo-Fagetum 0.732 ha 8.24 3
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 1.618 ha 18.22 2.7
T1.3 Poháňkové pastviny -- -- 0.168 ha 1.89 1
L3.3B Typické karpatské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 0.871 ha 9.81 2.06
T1.10 Vegetace vlhkých narušovaných půd -- -- 0.004 ha 0.05 2
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 0.663 ha 7.46 2.57
R2.1 Vápnitá slatiniště 7230 Zásaditá slatiniště 0.002 ha 0.02 1
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 2.370 ha 26.68 2.84

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Motýli Phengaris nausithous modrásek bahenní Silně ohrožený HD II, HD IV Téměř ohrožený (NT) -- 2013
Motýli Phengaris teleius modrásek očkovaný Silně ohrožený HD II, HD IV Zranitelný (VU) -- 2013
Motýli Lycaena dispar ohniváček černočárný Silně ohrožený HD II, HD IV -- -- 2013
Měkkýši Vertigo angustior vrkoč útlý -- HD II Zranitelný (VU) -- 2012
Cévnaté rostliny Orchis mascula subsp. signifera vstavač mužský znamenaný Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2020
Cévnaté rostliny Crepis praemorsa škarda ukousnutá -- -- Ohrožený (EN) -- 2020

Photos

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.