Potok Smolinka

L.VS.13
Localisation: 49.165434N 18.006728E
Area: 114.738 ha
Category: Wetlands of local importance
Wetland's type: stream, stream segment
The degree of protection: PLA, NM
Reason protection: KE, C
Altitude: 344 - 665 m
Show location on map
Wetland’s figure

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
L5.1 Květnaté bučiny 9130 Bučiny asociace Asperulo-Fagetum 0.158 ha 0.14 2.86
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 0.020 ha 0.02 3
V4B Makrofytní vegetace vodních toků, stanoviště s potenciálním výskytem vodních makrofytů nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým chrakterem koryta -- -- 0.060 ha 0.05 3
T4.2 Mezofilní bylinné lemy -- -- 0.051 ha 0.04 1.74
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 4.977 ha 4.34 1.84
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 0.035 ha 0.03 2
M1.5 Pobřežní vegetace potoků -- -- 0.135 ha 0.12 2
T1.3 Poháňkové pastviny -- -- 8.820 ha 7.69 1.7
L3.3B Typické karpatské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 7.755 ha 6.76 2.08
T1.10 Vegetace vlhkých narušovaných půd -- -- 0.403 ha 0.35 2.48
T1.6 Vlhká tužebníková lada 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 1.954 ha 1.7 3.56
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 12.598 ha 10.98 2.08
K2.1 Vrbové křoviny hlinitých a písčitých náplavů -- -- 0.143 ha 0.12 2
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 1.492 ha 1.3 2.07
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 12.986 ha 11.32 2.11
1 2 Last Showing: 1 - 15 of 19 results

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Cévnaté rostliny Luzula luzulina bika žlutavá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Ptáci Saxicola rubetra bramborníček hnědý Ohrožený -- -- -- 2018
Ptáci Dryocopus martius datel černý -- BD I -- -- 2014
Plazi Lacerta agilis ještěrka obecná Silně ohrožený HD IV Zranitelný (VU) -- 2019
Ptáci Delichon urbicum jiřička obecná -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Cévnaté rostliny Aesculus hippocastanum jírovec maďal -- -- -- WL 2019
Cévnaté rostliny Valeriana simplicifolia kozlík celolistý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Ptáci Corvus corax krkavec velký Ohrožený -- -- -- 2014
Cévnaté rostliny Scrophularia umbrosa krtičník křídlatý -- -- Chybí údaje (DD) -- 2012
Cévnaté rostliny Lilium martagon lilie zlatohlavá Ohrožený -- -- -- 2019
Cévnaté rostliny Impatiens parviflora netýkavka malokvětá -- -- -- GL 2019
Cévnaté rostliny Impatiens glandulifera netýkavka žláznatá -- -- -- BL2 2019
Cévnaté rostliny Arrhenatherum elatius ovsík vyvýšený -- -- -- BL2 2012
Cévnaté rostliny Cirsium acaule pcháč bezlodyžný -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Cévnaté rostliny Cirsium arvense pcháč oset -- -- -- BL3 2019
1 2 3 Last Showing: 1 - 15 of 31 results

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.