Potok Smolinka

L.VS.13
Localisation: 49.165434N 18.006728E
Area: 114.738 ha
Category: Wetlands of local importance
Wetland's type: stream, stream segment
The degree of protection: PLA, NM
Reason protection: KE, C
Altitude: 344 - 665 m
Show location on map
Wetland’s figure

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
M4.1 Štěrkové náplavy bez vegetace -- -- 0.007 ha 0.01 2
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 0.020 ha 0.02 3
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 0.035 ha 0.03 2
T4.2 Mezofilní bylinné lemy -- -- 0.051 ha 0.04 1.74
V4B Makrofytní vegetace vodních toků, stanoviště s potenciálním výskytem vodních makrofytů nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým chrakterem koryta -- -- 0.060 ha 0.05 3
T3.4D Širokolisté suché trávníky, porosty bez význačného výskytu vstavačovitých a bez jalovce obecného (Juniperus communis) 6210 Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia) (* význačná naleziště vstavačovitých) 0.094 ha 0.08 1
M1.5 Pobřežní vegetace potoků -- -- 0.135 ha 0.12 2
K2.1 Vrbové křoviny hlinitých a písčitých náplavů -- -- 0.143 ha 0.12 2
L5.1 Květnaté bučiny 9130 Bučiny asociace Asperulo-Fagetum 0.158 ha 0.14 2.86
T1.10 Vegetace vlhkých narušovaných půd -- -- 0.403 ha 0.35 2.48
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 1.492 ha 1.3 2.07
T1.6 Vlhká tužebníková lada 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 1.954 ha 1.7 3.56
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 4.977 ha 4.34 1.84
L2.2B Údolní jasanovo-olšové luhy, netypické a degradované porosty -- -- 5.059 ha 4.41 1.9
L2.2A Údolní jasanovo-olšové luhy, typické porosty 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 6.510 ha 5.67 1.58
1 2 Last Showing: 1 - 15 of 19 results

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Cévnaté rostliny Luzula luzulina bika žlutavá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Ptáci Saxicola rubetra bramborníček hnědý Ohrožený -- -- -- 2018
Ptáci Dryocopus martius datel černý -- BD I -- -- 2014
Ptáci Delichon urbicum jiřička obecná -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Cévnaté rostliny Valeriana simplicifolia kozlík celolistý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Ptáci Corvus corax krkavec velký Ohrožený -- -- -- 2014
Motýli Phengaris nausithous modrásek bahenní Silně ohrožený HD II, HD IV Téměř ohrožený (NT) -- 2009
Cévnaté rostliny Impatiens parviflora netýkavka malokvětá -- -- -- GL 2012
Cévnaté rostliny Arrhenatherum elatius ovsík vyvýšený -- -- -- BL2 2012
Cévnaté rostliny Cirsium acaule pcháč bezlodyžný -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Cévnaté rostliny Cirsium arvense pcháč oset -- -- -- BL3 2012
Cévnaté rostliny Galeobdolon argentatum pitulník postříbřený -- -- -- BL2 2012
Cévnaté rostliny Equisetum telmateia přeslička největší -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Korýši Astacus astacus rak říční Kriticky ohrožený HD V Zranitelný (VU) -- 2015
Ptáci Apus apus rorýs obecný Ohrožený -- -- -- 2018
1 2 Last Showing: 1 - 15 of 28 results

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.