Meandry Juhyně (část toku)

L.VS.133
Localisation: 49.448757N 17.750611E
Area: 206.552 ha
Category: Wetlands of local importance
Wetland's type: stream, stream segment
Reason protection: O , KE, C
Altitude: 282 - 361 m
Show location on map
Wetland’s figure

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
L5.1 Květnaté bučiny 9130 Bučiny asociace Asperulo-Fagetum 0.105 ha 0.05 4
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 0.298 ha 0.14 4
V4B Makrofytní vegetace vodních toků, stanoviště s potenciálním výskytem vodních makrofytů nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým chrakterem koryta -- -- 8.852 ha 4.29 2.75
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 1.779 ha 0.86 3.07
L1 Mokřadní olšiny -- -- 0.120 ha 0.06 4
T1.3 Poháňkové pastviny -- -- 0.037 ha 0.02 4
L4 Suťové lesy 9180 Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích 0.276 ha 0.13 2
L3.3B Typické karpatské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 8.729 ha 4.23 2.74
T1.6 Vlhká tužebníková lada 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 0.343 ha 0.17 3
K2.1 Vrbové křoviny hlinitých a písčitých náplavů -- -- 0.253 ha 0.12 4
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 0.393 ha 0.19 2.61
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 94.162 ha 45.59 1.79
L2.2B Údolní jasanovo-olšové luhy, netypické a degradované porosty -- -- 0.033 ha 0.02 4
M1.4 Říční rákosiny -- -- 0.106 ha 0.05 4
M4.1 Štěrkové náplavy bez vegetace -- -- 0.106 ha 0.05 3

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Ptáci Upupa epops dudek chocholatý Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2019
Cévnaté rostliny Malus sylvestris jabloň lesní -- -- Chybí údaje (DD) -- 2014
Cévnaté rostliny Impatiens parviflora netýkavka malokvětá -- -- -- GL 2014
Cévnaté rostliny Arrhenatherum elatius ovsík vyvýšený -- -- -- BL2 2014
Ptáci Tachybaptus ruficollis potápka malá Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2014
Brouci Harmonia axyridis slunéčko východní -- -- -- BL3 2014
Ryby a mihule Phoxinus phoxinus střevle potoční Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2015
Brouci Aromia moschata tesařík pižmový -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Cévnaté rostliny Populus × canadensis topol kanadský -- -- -- BL2 2014
Cévnaté rostliny Robinia pseudacacia trnovník akát -- -- -- BL2 2014
Savci Lutra lutra vydra říční Silně ohrožený HD II, HD IV Téměř ohrožený (NT) -- 2016
Cévnaté rostliny Solidago canadensis zlatobýl kanadský -- -- -- BL2 2014
Cévnaté rostliny Solidago gigantea zlatobýl obrovský -- -- -- BL2 2014
Ptáci Ciconia ciconia čáp bílý Ohrožený BD I Téměř ohrožený (NT) -- 2013
Ptáci Picus canus žluna šedá -- BD I Zranitelný (VU) -- 2019

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.