Rašelinné louky Poskla II, III

L.VS.142
Localisation: 49.436429N 18.223616E
Area: 15.979 ha
Category: Wetlands of local importance
Wetland's type: springs
The degree of protection: SCI, PLA, NM
Reason protection: Am
Altitude: 441 - 509 m
Show location on map
Wetland’s figure

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
L5.4 Acidofilní bučiny 9110 Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 0.232 ha 1.45 3
L5.1 Květnaté bučiny 9130 Bučiny asociace Asperulo-Fagetum 0.412 ha 2.58 2.42
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 7.652 ha 47.88 1.94
R2.2 Nevápnitá mechová slatiniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 0.396 ha 2.48 1
T2.3B Podhorské a horské smilkové trávníky bez výskytu jalovce obecného (Juniperus communis) 6230 Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech) 0.141 ha 0.88 2
T2.3A Podhorské a horské smilkové trávníky s rozptýlenými porosty jalovce obecného (Juniperus communis) 5130 Formace jalovce obecného (Juniperus communis) na vřesovištích nebo vápnitých trávnících 1.355 ha 8.48 2
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 1.321 ha 8.27 2.07
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 0.046 ha 0.29 4

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Ptáci Dryocopus martius datel černý -- BD I -- -- 2017
Motýli Cerura vinula hranostajník vrbový -- -- Zranitelný (VU) -- 2019
Plazi Lacerta agilis ještěrka obecná Silně ohrožený HD IV Zranitelný (VU) -- 2018
Plazi Zootoca vivipara ještěrka živorodá Silně ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Ploštice Chlorochroa juniperina kněžice jalovcová -- -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2018
Cévnaté rostliny Gladiolus imbricatus mečík střechovitý Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2019
Blanokřídlí Formica rufa mravenec lesní Ohrožený -- -- -- 2018
Cévnaté rostliny Impatiens glandulifera netýkavka žláznatá -- -- -- BL2 2019
Motýli Iphiclides podalirius otakárek ovocný Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Cévnaté rostliny Arrhenatherum elatius ovsík vyvýšený -- -- -- BL2 2011
Cévnaté rostliny Dactylorhiza fuchsii prstnatec Fuchsův Ohrožený -- -- -- 2017
Cévnaté rostliny Dactylorhiza majalis prstnatec májový Ohrožený -- -- -- 2017
Cévnaté rostliny Erechtites hieraciifolia starčkovec jestřábníkolistý -- -- -- GL 2019
Cévnaté rostliny Menyanthes trifoliata vachta trojlistá Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Cévnaté rostliny Platanthera bifolia vemeník dvoulistý Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2017
1 2 Last Showing: 1 - 15 of 17 results

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.