Potok Studený

L.VS.19
Localisation: 49.430957N 18.160273E
Area: 28.556 ha
Category: Wetlands of local importance
Wetland's type: stream, stream segment
The degree of protection: SCI, PLA
Reason protection: KE
Altitude: 413 - 680 m
Show location on map
Wetland’s figure

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
L5.1 Květnaté bučiny 9130 Bučiny asociace Asperulo-Fagetum 3.071 ha 10.75 2.84
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 0.034 ha 0.12 3
V4B Makrofytní vegetace vodních toků, stanoviště s potenciálním výskytem vodních makrofytů nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým chrakterem koryta -- -- 0.059 ha 0.21 3
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 1.207 ha 4.23 2.78
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 0.000 ha -- 2.5
L3.3B Typické karpatské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 5.378 ha 18.83 2.06
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 0.186 ha 0.65 4
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 0.085 ha 0.3 2
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 3.625 ha 12.69 2.34

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.