Rybník Svinov

L.VS.63
Localisation: 49.48565N 17.92964E
Area: 15.733 ha
Category: Wetlands of local importance
Wetland's type: fishpond
Reason protection: Am
Altitude: 292 - 364 m
Show location on map
Wetland’s figure

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 2.195 ha 13.95 4
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 1.181 ha 7.51 4
L3.3B Typické karpatské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 0.315 ha 2 2.9
T1.6 Vlhká tužebníková lada 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 0.003 ha 0.02 2
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 0.087 ha 0.55 2
L2.2B Údolní jasanovo-olšové luhy, netypické a degradované porosty -- -- 5.116 ha 32.51 2.31

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.