Tůň Rysová

L.VS.75
Localisation: 49.439631N 18.138762E
Area: 6.961 ha
Category: Wetlands of local importance
Wetland's type: floodplain lake (backwater), oxbow, pool
The degree of protection: SCI, PLA
Reason protection: Am
Altitude: 450 - 500 m
Show location on map
Wetland’s figure

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
M1.3 Eutrofní vegetace bahnitých substrátů -- -- 0.117 ha 1.68 1
L5.1 Květnaté bučiny 9130 Bučiny asociace Asperulo-Fagetum 0.513 ha 7.37 2
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 0.078 ha 1.12 1
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 0.462 ha 6.64 2
L3.3B Typické karpatské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 0.262 ha 3.76 2
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 2.198 ha 31.58 2.24
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 1.298 ha 18.64 2

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Ptáci Crex crex chřástal polní Silně ohrožený BD I Zranitelný (VU) -- 2014
Obojživelníci Rana temporaria skokan hnědý -- HD V Zranitelný (VU) -- 2020

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.