Tok a mokřady v Kobylské

L.VS.86
Localisation: 49.36846N 18.216455E
Area: 30.228 ha
Category: Wetlands of local importance
Wetland's type: springs
stream, stream segment
The degree of protection: SCI, PLA, SPA
Reason protection: Am
Altitude: 478 - 750 m
Show location on map
Wetland’s figure

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
M5 Devětsilové lemy horských potoků 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 0.125 ha 0.41 2
L5.1 Květnaté bučiny 9130 Bučiny asociace Asperulo-Fagetum 9.326 ha 30.85 1.47
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 1.398 ha 4.62 1.15
M1.5 Pobřežní vegetace potoků -- -- 0.026 ha 0.08 1
T2.3B Podhorské a horské smilkové trávníky bez výskytu jalovce obecného (Juniperus communis) 6230 Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech) 0.325 ha 1.08 1
L4 Suťové lesy 9180 Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích 0.248 ha 0.82 2
T1.10 Vegetace vlhkých narušovaných půd -- -- 0.488 ha 1.61 2
T1.6 Vlhká tužebníková lada 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 0.243 ha 0.8 3
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 0.485 ha 1.6 2
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 0.025 ha 0.08 2
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 5.961 ha 19.72 1.23

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Motýli Trichiura crataegi bourovec hlohový -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2016
Cévnaté rostliny Cytisus scoparius janovec metlatý -- -- -- BL2 2018
Motýli Diachrysia chryson kovolesklec půvabný -- -- Zranitelný (VU) -- 2016
Cévnaté rostliny Valeriana simplicifolia kozlík celolistý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Mechorosty Scapania apiculata kýlnatka špičatá -- -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2011
Obojživelníci Salamandra salamandra mlok skvrnitý Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2016
Cévnaté rostliny Aquilegia vulgaris orlíček obecný -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Vážky Cordulegaster bidentata páskovec dvojzubý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Brouci Endomychus coccineus pýchavkovník červcový -- -- Zranitelný (VU) -- 2018
Obojživelníci Bufo bufo ropucha obecná Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2017
Obojživelníci Rana temporaria skokan hnědý -- HD V Zranitelný (VU) -- 2016
Cévnaté rostliny Orchis mascula subsp. signifera vstavač mužský znamenaný Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2018
Motýli Clostera anachoreta vztyčnořitka topolová -- -- Zranitelný (VU) -- 2016
Brouci Trichius fasciatus zdobenec skvrnitý Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Cévnaté rostliny Orobanche flava záraza devětsilová -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
1 2 Last Showing: 1 - 15 of 16 results

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.