Jalový dvůr

L.VY.01
Localisation: 49.113191N 16.932771E
Area: 6.040 ha
Category: Wetlands of local importance
Wetland's type: fishpond
The degree of protection: NM
Reason protection: Am
Altitude: 248 - 248 m
Show location on map
Wetland’s figure

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 1.838 ha 30.43 3
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 1.110 ha 18.38 1
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 0.737 ha 12.21 4
T3.4D Širokolisté suché trávníky, porosty bez význačného výskytu vstavačovitých a bez jalovce obecného (Juniperus communis) 6210 Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia) (* význačná naleziště vstavačovitých) 0.184 ha 3.04 2

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Brouci Aromia moschata -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Brouci Mycetophagus multipunctatus -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2014
Obojživelníci Pelobates fuscus blatnice skvrnitá Silně ohrožený HD IV Téměř ohrožený (NT) -- 2016
Měkkýši Helix pomatia hlemýžď zahradní -- HD V -- -- 2009
Obojživelníci Bombina bombina kuňka obecná Silně ohrožený HD II, HD IV Ohrožený (EN) -- 2011
Ptáci Cygnus olor labuť velká -- -- Zranitelný (VU) -- 2013
Brouci Meloe proscarabaeus majka obecná Ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2014
Ptáci Aythya nyroca polák malý Kriticky ohrožený BD I Kriticky ohrožený (CR) -- 2012
Cévnaté rostliny Berula erecta potočník vzpřímený -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2009
Ptáci Tachybaptus ruficollis potápka malá Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2012
Měkkýši Cepaea vindobonensis páskovka žíhaná -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2009
Obojživelníci Bufo bufo ropucha obecná Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2017
Obojživelníci Hyla arborea rosnička zelená Silně ohrožený HD IV Téměř ohrožený (NT) -- 2011
Obojživelníci Rana temporaria skokan hnědý -- HD V Zranitelný (VU) -- 2009
Obojživelníci Pelophylax esculentus s.l. skokan zelený komplex Silně ohrožený HD V Téměř ohrožený (NT) -- 2017
1 2 Last Showing: 1 - 15 of 22 results

Photos

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.