Lazy

L.ZL.03
Localisation: 49.059117N 18.009141E
Area: 1.846 ha
Category: Wetlands of local importance
Wetland's type: springs
floodplain lake (backwater), oxbow, pool
floodplain forest, alder or willow carr, or other wetland forest
flooded or wet meadow
reedswamp, sedge marshes
The degree of protection: PLA, NR
Reason protection: B
Altitude: 316 - 350 m
Show location on map
Wetland’s figure

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 0.155 ha 8.39 1
L5.1 Květnaté bučiny 9130 Bučiny asociace Asperulo-Fagetum 0.347 ha 18.77 2
L3.3B Typické karpatské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 0.776 ha 42.01 1.79
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 0.044 ha 2.38 1
R1.1 Luční pěnovcová prameniště 7220 Petrifikující prameny s tvorbou pěnovců (Cratoneurion) 0.053 ha 2.88 2
R1.3 Lesní pěnovcová prameniště 7220 Petrifikující prameny s tvorbou pěnovců (Cratoneurion) 0.022 ha 1.2 2
T3.4C Širokolisté suché trávníky, porosty s význačným výskytem vstavačovitých a bez jalovce obecného (Juniperus communis) 6210 Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia) (* význačná naleziště vstavačovitých) 0.232 ha 12.57 1
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 0.051 ha 2.74 2

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Cévnaté rostliny Pyrola minor hruštička menší -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Cévnaté rostliny Cephalanthera damasonium okrotice bílá Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Cévnaté rostliny Cephalanthera rubra okrotice červená Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2019

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.