Jevišovka

L.ZN.03
Localisation: 48.945403N 16.05063E
Area: 65.236 ha
Category: Wetlands of local importance
Wetland's type: stream, stream segment
The degree of protection: SCI, NM
Reason protection: A , O , H , I , C , Am
Altitude: 231 - 286 m
Show location on map
Wetland’s figure

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
T3.5B Acidofilní suché trávníky, porosty bez význačného výskytu vstavačovitých 6210 Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia) (* význačná naleziště vstavačovitých) 0.359 ha 0.55 2.48
L6.5B Acidofilní teplomilné doubravy bez kručinky chlupaté (Genista pilosa) -- -- 0.399 ha 0.61 1.7
L6.5A Acidofilní teplomilné doubravy s kručinkou chlupatou (Genista pilosa) 91I0 Eurosibiřské stepní doubravy 0.054 ha 0.08 1.51
T6.1B Acidofilní vegetace efemér a sukulentů, porosty bez převahy netřesku výběžkatého (Jovibarba globifera) 8230 Pionýrská vegetace silikátových skal (Sedo-Scleranthion, Sedo albi-Veronicion dillenii) 0.006 ha 0.01 1
L3.1 Hercynské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 10.192 ha 15.62 2.33
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 0.272 ha 0.42 3
V4B Makrofytní vegetace vodních toků, stanoviště s potenciálním výskytem vodních makrofytů nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým chrakterem koryta -- -- 3.671 ha 5.63 3
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 0.294 ha 0.45 4
L3.4 Panonské dubohabřiny 91G0 Panonské dubohabřiny 0.534 ha 0.82 1
T3.1 Skalní vegetace s kostřavou sivou (Festuca pallens) 6190 Panonské skalní trávníky (Stipo-Festucetalia pallentis) 0.041 ha 0.06 1
L4 Suťové lesy 9180 Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích 1.945 ha 2.98 1.98
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 0.391 ha 0.6 4
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 0.422 ha 0.65 4
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 14.980 ha 22.96 4
M1.4 Říční rákosiny -- -- 0.000 ha -- 2
1 2 Last Showing: 1 - 15 of 16 results

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Cévnaté rostliny Cyclamen purpurascens brambořík nachový Ohrožený -- -- -- 2013
Cévnaté rostliny Scabiosa canescens hlaváč šedavý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Cévnaté rostliny Adonis aestivalis hlaváček letní -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2013
Cévnaté rostliny Acer negundo javor jasanolistý -- -- -- BL2 2013
Plazi Lacerta agilis ještěrka obecná Silně ohrožený HD IV Zranitelný (VU) -- 2013
Cévnaté rostliny Pulsatilla grandis koniklec velkokvětý Silně ohrožený HD II, HD IV Zranitelný (VU) -- 2016
Ptáci Alcedo atthis ledňáček říční Silně ohrožený BD I Zranitelný (VU) -- 2020
Cévnaté rostliny Lilium martagon lilie zlatohlavá Ohrožený -- -- -- 2015
Cévnaté rostliny Thesium linophyllon lněnka lnolistá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Cévnaté rostliny Potentilla arenaria mochna písečná -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Cévnaté rostliny Muscari comosum modřenec chocholatý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2013
Cévnaté rostliny Impatiens parviflora netýkavka malokvětá -- -- -- GL 2015
Cévnaté rostliny Inula oculus-christi oman oko Kristovo Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Cévnaté rostliny Carex humilis ostřice nízká -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2013
Cévnaté rostliny Arrhenatherum elatius ovsík vyvýšený -- -- -- BL2 2015
1 2 3 Last Showing: 1 - 15 of 33 results

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.