Lechovický močál

L.ZN.08
Localisation: 48.872838N 16.230481E
Area: 36.469 ha
Category: Wetlands of local importance
Wetland's type: floodplain forest, alder or willow carr, or other wetland forest
reedswamp, sedge marshes
fishpond
Reason protection: Am
Altitude: 190 - 200 m
Show location on map
Wetland’s figure

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
L3.1 Hercynské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 0.836 ha 2.29 3.49
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 0.355 ha 0.97 2
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 1.664 ha 4.56 3
V4A Makrofytní vegetace vodních toků, porosty aktuálně přítomných vodních makrofytů 3260 Nížinné až horské vodní toky s vegetací svazů Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion 0.003 ha 0.01 1
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 3.112 ha 8.53 2
L2.3 Tvrdé luhy nížinných řek 91F0 Smíšené lužní lesy s dubem letním (Quercus robur), jilmem vazem (Ulmus laevis) a jilmem habrolistým (Ulmus minor), jasanem ztepilým (Fraxinus excelsior) nebo jasanem úzkolistým (Fraxinus angustifolia) podél velkých řek (Ulmenion minoris) 6.353 ha 17.42 3.43
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 13.445 ha 36.87 2.85

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Brouci Neatus picipes -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Brouci Saperda octopunctata -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2012
Brouci Mycetophagus multipunctatus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Brouci Ischnomera sanguinicollis -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2012
Brouci Agrilus suvorovi -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2012
Brouci Ampedus elegantulus -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2012
Brouci Drapetes mordelloides -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2012
Brouci Anthaxia semicuprea -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2012
Brouci Chaetopteroplia segetum -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Ptáci Ixobrychus minutus bukáček malý Kriticky ohrožený BD I Kriticky ohrožený (CR) -- 2017
Brouci Allecula morio hřebenočlenec smolový -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Cévnaté rostliny Acer negundo javor jasanolistý -- -- -- BL2 2012
Brouci Elater ferrugineus kovařík rezavý Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2012
Brouci Lamia textor kozlíček vrbový -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Ptáci Jynx torquilla krutihlav obecný Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2017
1 2 3 Last Showing: 1 - 15 of 45 results

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.